Pojedinosti o zapisu

B2B marketing na primjeru Tesu d.d.

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/102/
 
Naslov B2B marketing na primjeru Tesu d.d.
 
Autor Guštin, Vedran
 
Tema 339.1 Opća pitanja trgovine. Tržište
 
Opis Tema ovog završnog rada je B2B marketing koji će biti prikazan na primjeru Tvornice električnih strojeva i uređaja (TESU). Svrha završnog rada je upoznavanje sa specifičnostima u primjeni marketinga na tržištu poslovne potrošnje i razumijevanje potrebe da se promatra
odvojeno od B2C marketinga. Kako bi se objasnile specifi�nosti u primjeni marketinga na tržištu poslovne potrošnje, potrebno je prvo objasniti temeljne razlike između tržišta poslovne potrošnje i tržišta krajnje
potrošnje, ali i istaknuti važne specifičnosti u ponašanju organizacijskog kupca. Pri definiranju specifičnosti u primjeni marketinga na tržištu poslovne potrošnje, poseban
naglasak bit će na važnosti marketinške komunikacije. Razlog tome je učestali stav kako, zbog specifičnosti tržišta, promocija nije toliko važna kao na tržištu krajnje potrošnje, a takav stav će biti prezentiran i na primjeru poduzeća TESU d.d.. Završni rad je podijeljen u devet poglavlja. Prvo poglavlje je uvod i u njemu su definirani cilj i svrha rada te se objašnjava njegova struktura, dok se u drugom poglavlju pojmovno određuje B2B marketing. Pritom se ukratko bavi razlozima zbog kojih je, prije proučavanja specifičnosti primjene marketinga na poslovnom tržištu, potrebno proučiti specifičnosti poslovnih tržišta te ponašanja organizacijskog kupca. Time služi i kao kratki uvod u obradu teme. U trećem poglavlju prikazane su opće karakteristike tržišta poslovne potrošnje koje su podijeljene u tri dijela. U prvom potpoglavlju predstavljeni su sudionici na tržištu, u drugom
su objašnjene razlike između tržišta poslovne potrošnje i tržišta krajnje potrošnje, a u trećem su prikazane specifičnosti potražnje na poslovnom tržištu. U četvrtom poglavlju prikazane su specifičnosti u ponašanju organizacijskog kupca. Pritom prvo potpoglavlje služi kao uvod u temu, u drugom se opisuju redom čimbenici okružja,
čimbenici organizacije, međuosobni te unutarosobni čimbenici koji utječu na ponašanje organizacijskog kupca, u trećem potpoglavlju se predstavljaju faze kupnje organizacijskog kupca, dok se četvrto potpoglavlje bavi konfliktima pri donošenju odluke o kupnji. U petom poglavlju prikazuje se upravljanje marketingom na tržištu poslovne potrošnje. Pritom se prvo potpoglavlje bavi specifičnostima istraživanja tržišta poslovne potrošnje te je posebno predstavljena analiza prilika i prijetnji, PEST analiza, procjena razine potražnje, mjerenje zadovoljstva kupca i benchmarking. Zatim se u idućim potpoglavljima objašnjavaju specifičnosti segmentiranja, pozicioniranja te primjene marketinškog miksa na tržištu poslovne potrošnje. Posebno je izdvojeno marketinško komuniciranje iz ranije navedenih razloga. Posljednje potpoglavlje bavi se kontrolom marketinga. Šesto i sedmo poglavlje bave se konkretnim primjerom iz poslovanja organizacije koja svoje
proizvode prodaje na tržištu poslovne potrošnje, a to je TESU d.d.. U šestom poglavlju dane su osnovne informacije o organizaciji, prikazani su njen povijesni razvoj i organizacijska struktura te su prikazane neke metode istraživanja tržišta kojima se TESU služi. TESU je
podijeljen na dva profitna centra, profitni centar Agregati i profitni centar Električni strojevi, ali istraživanje tržišta provodi isključivo na razini organizacije, pa je to razlogom zašto se potpoglavlje istraživanje tržišta nalazi unutar šestog poglavlja. Sedmo poglavlje prikazuje
primjenu marketinga isključivo unutar profitnog centra Agregati, a sastoji se od potpoglavlja segmentacije, pozicioniranja te primjene marketinškog miksa na tržištu poslovne potrošnje. Na kraju rada se nalazi zaključak te je naveden popis literature.
 
Datum 2011-05
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/102/1/2011_37.pdf
Guštin, Vedran (2011) B2B marketing na primjeru Tesu d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.