Pojedinosti o zapisu

Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku

FFOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://repo.ffos.hr/2061/
 
Naslov Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
 
Autor Kuna, Dubravka
 
Opis Pozornost ovog rada usmjerena je na strategije imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom
dnevnom tisku i načine njihove jezične realizacije. Metodološki okvir analize je diskursnopovijesni
pristup (Reisigl i Wodak 2009), jedan od pristupa unutar kritičke paradigme analize
diskursa. Analiza strategija imenovanja ima za cilj odgovoriti na pitanje kako se narodi i države
imenuju i kako se na njih jezično upućuje, dok analiza strategija opisa razmatra načine
kvalificiranja naroda i država i jezična sredstva koja se pritom rabe. Razmatra se na koji su
način te dvije strategije u ulozi izgradnje određenog nacionalnog identiteta u novinskom
diskursu. Također se analizira sadržaj iskaza o učestalo spominjanim narodima i državama.
U radu se analiziraju konceptualne metonimije i metafore pri imenovanju naroda i država. Česti
metonimijski modeli u analiziranom korpusu su vlastita imena, karakteristične riječi te državni
i kulturno-povijesni simboli za narod ili državu. Vlastita osobna imena osobito su plodan izvor
metonimijskih modela, a slijede zatim geografska imena, imena iz sporta, imena iz književnosti
i umjetnosti te imena proizvoda. Metafore zabilježene u korpusu tematiziraju države kao
životinje, ljude, mitska bića, strojeve i događaje, a državne granice kao prepreke. U odnosu na
metonimiju u funkciji imenovanja naroda i država, broj metafora u istoj ulozi bitno je manji.
Pri opisu naroda i država tematiziraju se veličina i status zemlje, geografska blizina ili
udaljenost u odnosu na Hrvatsku kao deiktičko središte, društveno i političko uređenje,
prevladavajuću religiju te eksplicitne „nacionalne osobine“ i vrednovanje različitih životnih
aspekata. Evaluacije koje se o narodima i državama izriču u velikoj su mjeri stereotipne, a mogu
biti pozitivne ili negativne. Jezična sredstva koja se pritom koriste na različitim su razinama
složenosti i uključuju atribute, apozicije, jednostavne rečenice, složene rečenice, kolokcije i
različita retorička sredstva. Analiza korpusa pokazuje da se u hrvatskom novinskom tisku
učestalo spominju zemlje bivše Jugoslavije konceptualizirane kao skupina i pojedinačno, zatim
skupina europskih zemalja te skupina u koju možemo uključiti sve ostale zemlje.
U radu se u različitom opsegu analiziraju odnosi koje vladaju među neposrednim jezičnim
jedinicama nekog iskaza, intertekstualni ili interdiskurzivni odnosi, situacijski kontekst te širi
sociopolitički i povijesni kontekst diskursne prakse. Također se govori o općim obilježjima
diskursa o narodima i državama.
 
Datum 2015
 
Vrsta resursa Ocjenski rad
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
text
 
Jezik hr
hr
 
Identifikator http://repo.ffos.hr/2061/1/kuna%20d%20doktorat.pdf
http://repo.ffos.hr/2061/2/kuna%20d%20literatura.docx
Kuna, Dubravka (2015) Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku. doktorski rad