Pojedinosti o zapisu

Uloga i značaj patronažne sestre na kvalitetu života oboljelih od povišenog krvnog tlaka na području grada Labina

Dr Med

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Uloga i značaj patronažne sestre na kvalitetu života oboljelih od povišenog krvnog tlaka na području grada Labina
Role and significance of health visitor on quality of life of patients with high blood pressure in the town of Labin
 
Autor Bratić Golja, Danijela
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Javno zdravstvo.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Public Health and Health Care. Public Health.
patronažna sestra
oboljeli od povišenog krvnog tlaka
kvaliteta života.
nurse
suffering from high blood pressure
the quality of life.
 
Opis Povišeni arterijski tlak ima ozbiljne zdravstvene posljedice za društvo i glavni je čimbenik rizika za kardiovaskularna oboljenja i bolesti bubrega. Važno je jačanje svijesti stanovništva o problemu i posljedicama visokog krvnog tlaka, mogućnostima prevencije, kontrole i liječenja.
Od mjera kojima se može kontrolirati oboljenje i utjecati na bolju kvalitetu života kod stanovništva može se pristupiti individualno i populacijski.
Povoljno sestrinsko djelovanje zasniva se na činjenici da oboljeli i njihove obiteji trenutačno nemaju poteškoća vezanih uz neki od obrazaca zdravstvenog funkcioniranja, te na uspostavljanju najvećeg stupnja samostalnosti pacijenta, a time i najviše razine kvalitete njegova života. Ovo provedeno istraživanje se temeljilo na dobivanju podataka o tome koliko je važno djelovanje i uloga patronažne medicinske sestre u promicanju kvalitete života kod oboljelih od povišenoga krvnoga tlaka. Nastojalo se kod oboljelih utvrditi subjektivni osjećaj zdravlja i njihovo fizičko, psihičko i socijalno funkcioniranje.
Cilj: Cilj ovoga rada je prikazati preventivno i edukativno djelovanje patronažne sestre kod oboljelih od povišenog krvnog tlaka i utvrditi njihov subjektivni osjećaj zdravlja na tri dimenzije, fizičkoj, psihološkoj i socijalnoj, te općenito zadovoljstvo života, odnosno njegovu kvalitetu.
Metode: Istraživanje je provedeno na 150 ispitanika na području grada Labina. Trajalo je u periodu od studenog 2014.godine do ožujka 2015.godine. Radi se o presječnom istraživanju. Za izradu ovoga rada korišten je pregled literature na hrvatskom i engleskom jeziku, sociodemografski upitnik i strukturirani upitnik zdravstvenog statusa i kvalitete života vezane za zdravlje SF-36.
Doprinos području: Izradom ovoga rada mogao bi se potaknuti jači interes za pobojšanje kvalitete života oboljeih od povišenog krvnog tlaka pod patronatom patronažnih sestara grada Labina, planirati i poduzimati mjere, te provoditi akcije na lokalnoj razini koje će poboljšati kvalitetu života obojelih i naposljetku poboljšati učinke na ukupnoj javnozdravstvenoj razini.
Elevated blood pressure has serious health consequences for society and is a major risk factor for cardiovascular disease and kidney disease. It is important to strengthen the awareness of the population about the problem and the consequences of high blood pressure, the possibilities of prevention, control and treatment. Of the measures that can be used to control the disease, and affect a better quality of life in the population can be accessed individually and population.
Beneficial effect of nurses is based on the fact that the sufferers and their families currently have no problems related to some of the forms of health and functioning, and on establishing a maximum degree of autonomy of the patient, and thus the highest level of quality of his life. This research was carried out based on obtaining data about how important the function and the role of the visiting nurses in promoting quality of life in patients with elevated blood pressure. Sought by patients to determine the self-perceived health and their physical, psychological and social functioning.
Objective: the aim of this work is to present the preventive and educational actions of visiting nurses at patients suffering from high blood pressure and to determine their subjective sense of the health of the three dimensions, the physical, psychological and social, and generally a pleasure of life.
Methods: the research was carried out on 150 subjects in the area of the town of Labin. It was in the period from November 2014. years to March 2015. It's about a cross-sectional survey. For making this work used is a review of the literature in Croatian and English language, general questionnaire and a structured questionnaire, health status and quality of life related to the health of the SF-36.
The contribution of the area: By creating this work could spur a stronger interest in improving the quality of life of patients suffering from high blood pressure under the care of nurses city of Labin, plan and undertake measures, and carry out actions at the local level that will improve the quality of life of the obojelih and eventually improve the effects on overall public health level.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Medicinski fakultet. KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA.
University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Medical Sociology and Health Economics.
 
Suradnik Mastilica, Miroslav
 
Datum 2015-09-08
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:708
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:978424
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess