Pojedinosti o zapisu

Prednosti i nedostaci dvojezičnosti: predrasude i stereotipi / Vantaggi e svantaggi del bilinguismo: pregiudizi e stereotipi

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Prednosti i nedostaci dvojezičnosti: predrasude i stereotipi /
Vantaggi e svantaggi del bilinguismo: pregiudizi e stereotipi
Anvantages and disadvantages of biliguism: prejudices and stereotypes
 
Autor Pintur, Matea
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Romanistika.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Romance Studies.
bilinguismo
plurilinguismo
vantaggi del bilinguismo
svantaggi del bilinguismo
dvojezičnost
višejezičnost
prednosti dvojezičnosti
nedostaci dvojezičnosti
 
Opis Nella presente tesi sono stati presentati i più frequenti vantaggi e svantaggi che vengono ascritti al bilinguismo nell’ambito della bibliografia consultata. Secondo Contento (2010) il bilinguismo prevede qualunque forma d’uso regolare di due codici linguistici (due lingue, una lingua e un dialetto o due dialetti) da parte di un individuo (bilinguismo individuale) o di un gruppo di parlanti (una comunità linguistica), oppure in un determinato contesto sociale, area geografica, istituzione, ecc. (bilinguismo sociale o comunitario).
Nella parte introduttiva sono stati spiegati innanzitutto i concetti base inerenti al bilinguismo/plurilinguismo, all’educazione bilingue e alla fenomenologia del bilinguismo. Dopodiché sono stati elencati ed argomentati i vantaggi del bilinguismo nell’ambito dei benefici comunicativi, culturali, cognitivi, metalinguistici, ecc. In seguito sono stati elencati e spiegati i presunti svantaggi del bilinguismo, ovvero i falsi miti fondati sui stereotipi e pregiudizi negativi ereditati dal passato, nell’ambito dello sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo.
U ovome radu opisane su najučestalije prednosti i nedostaci koje se pripisuju dvojezičnosti/višejezičnosti u okviru korištenih bibliografskih vrela. Dvojezičnost je bilo koji oblik redovite uporabe dvaju jezičnih kodova, odnosno dvaju jezika, jezika i dijalekta ili dvaju dijalekata, od strane pojedinca (individualna dvojezičnost) ili grupe govornika (jezične zajednice), odnosno u određenom društvenom kontekstu, geografskom području, ustanovi, itd. (društvena dvojezičnost).
U uvodnome dijelu rada predstavljen je pojmovni okvir, objašnjene su osnovne dimenzije i tipologije dvojezičnost, vrste dvojezičnoga odgoja djece koja se služe dvama ili više jezicima te fenomenologija dvojezičnosti. Potom su navedene značajke prednosti dvojezičnosti u okviru komunikacijskih, kultunih, kognitivnih, metalingvističkih i drugih prednosti. Nadalje, opisani su i navodni nedostaci, odnosno mitovi o dvojezičnosti, koji se temelje na negativnim stereotipima i predrasudama koje su naslijeđene iz prošlosti, u vidu kognitivnoga, jezičnoga i emotivnoga razvoja.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Filozofski fakultet.
University of Pula. Faculty of Philosophy.
 
Suradnik Blagoni, Robert
 
Datum 2015-09-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:459
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:715491
 
Jezik ita
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess