Pojedinosti o zapisu

Otvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Otvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku
Open issues of adjectives in Croatian standard language
 
Autor Pudić, Jelena
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies.
pridjevi
određeni pridjevi
neodređeni pridjevi
paronimija
naglasak pridjeva
funkcionalni stilovi
adjectives
paronymy
accents of adjectives
definite adjectives
indefinite adjectives
functional styles
 
Opis U radu su objedinjena otvorena pitanja pridjeva na svim jezičnim razinama te je istražena
uporaba određenih i neodređenih pridjeva u funkcionalnim stilovima iz normativistike.
Pokazalo se da su otvorena pitanja pridjeva njihova podjela, odnos s brojevnim riječima,
pisanje posvojnih pridjeva, paronimija, nepotpuna obrada višeznačnosti i pretjerana uporaba
pridjeva. Norma i uzus se u izgovornoj praksi razilaze kada je u pitanju naglasak pridjevnih
složenica zbog njihovog neustaljenog ponašanja. U normativnim su priručnicima nesklonjivi
pridjevi nedovoljno i površno obrađeni, a u literaturi su još problematične i raznorodovne
riječi u atributnome i predikatnome slaganju. Malo se govori i o redoslijedu
premodifikacijskih pridjeva. Istražujući uporabu određenih i neodređenih pridjeva u
znanstvenome, administrativnome i publicističkome stilu, može se zaključiti da se najčešće
griješi u sklonidbi posvojnih pridjevi na -ov, -ev i -in, najmanje u znanstvenome stilu (izuzev
tekstova iz nejezikoslovnih područja), a nešto više u administrativnome i publicističkome.
Navesci su, kao odlika biranijega stila, češći u znanstvenim, ozbiljnijim analitičkim i
najvažnijim zakonodavno-pravnim tekstovima.
In this research we have included all open issues regarding adjectives on all linguistic
levels, and have examined the usage of definite and indefinite adjectives in the functional
styles of normativistics. The issues were allocation of adjectvies, their relation to numerical
words, writing of possessive adjectives, paronymy, incomplete analysis of ambiguity and
overusage of adjectives. Standard norm and usage diverge in the spoken language regarding
adjective compound's stress because of their inconsistent behaviour. In normative manuals
non-inflective adjectives are insufficiently and flighty analyzed, whereas in literature
problematic and multigender words are in attributive and predicative condition. Also, little is
said about the order of premodification adjectives. While researching the usage of definite
and indefinite adjectives in scientific, administrative and publicist styles, we have concluded
that the most mistakes are being made with the inflection of possessive adjectives that end
in -ov, -ev and -in, and the least in the scientific style (except the texts from non-linguistic
areas), while some more in the administrative and publicist style. Vowel extensions, as a
characteristic of a more selective style, are more common in scientific, serious analytical and
the most important legislative texts.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Filozofski fakultet.
University of Pula. Faculty of Philosophy.
 
Suradnik Martinović, Blaženka
 
Datum 2015-12-18
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:364
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:006571
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess