Pojedinosti o zapisu

Društvene i gospodarske promjene u Pazinu 1945.-1955.

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Društvene i gospodarske promjene u Pazinu 1945.-1955.
Social and economic changes in Pazin 1945.-1955.
 
Autor Smoljan, Ivan
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest.
HUMANISTIC SCIENCES. History. Croatian and World Modern and Contemporary History.
Društvene i gospodarske promjene
Pazin
Social and economic changes
Pazin
 
Opis Pazin, kao središte istarskog poluotoka, u novijoj povijesti bio je pod austrijskom, a potom i pod talijanskom vlašću, kada dolazi do nasilne talijanizacije. Nakon Drugog svjetskog rata u Istri, pa tako i u Pazinu, dolazi do značajnih promjena na svim razinama društva. Na temelju detaljnog istraživanja članaka iz Glasa Istre u razdoblju od 1945. do 1955., dostupne arhivske građe Državnog arhiva u Pazinu i relevantne literature, dolazi se do zaključka da je život u poslijeratnom Pazinu bio težak i suočen s neimaštinom. Poraće je obilježila dugotrajna obnova porušenog grada, infrastrukture i prometa, ali i cjelokupnog načina života. S obzirom na svoje političke posljedice, kao jedan od najznačajnijih trenutaka u promatranom desetogodišnjem razdoblju ističe se dolazak Međusavezničke komisije za razgraničenje Istre. Zbog nejednakosti u društveno-gospodarskom razvoju, Pazin i nakon oslobođenja bilježi negativnu migracijsku bilancu. Obrazovni sustav Pazinjana temelji se na trima srednjim školama: Prvoj hrvatskoj gimnaziji, Poljoprivrednoj školi i Biskupskom sjemeništu. Kulturni život je u začecima i odvija se prvenstveno u Narodnom domu, diktiran od strane vlasti, kao i u ostatku države. Razvija se sport, i to kroz djelovanje Sportskog društva „Pazin“. Zdravstvene i socijalne prilike bile su na niskom stupnju razvoja, kao i prometna (cestovna, željeznička i poštanska) infrastruktura, međutim pokrenuti su mnogi značajni projekti. Poljoprivreda, obrtništvo, trgovina i turizam, kao najznačajnije gospodarske grane, redovito se susreću sa velikim razvojnim problemima. Specifičnost Pazina je zakašnjela industrijalizacija u odnosu na druge gradove u državi, što će biti determinanta daljnjeg razvoja.
Pazin, as the center of the Istrian peninsula, in recent history was under Austrian, and then under Italian rule, when violent Italianization took place. After World War II in Istria, including in Pazin, significant changes have occurred in all levels of society. Based on detailed research of Glas Istre articles in the period from 1945 to 1955, available archival material of the State Archive in Pazin and relevant literature, we reach the conclusion that life in post-war Pazin was hard and faced with poverty. Post-war period was marked by long-term reconstruction of the destroyed city, infrastructure and transport, but also the entire way of life. Due to its political consequences, as one of the most important moments in the observed ten-year period, stands out the arrival of "Confederate Commission" for demarcation of Istria. Because of the disparities in the socio-economic development, Pazin recorded a negative migration balance even after the liberation. The education system was based on three high schools: First Croatian Gymnasium, Agricultural School and the Diocesan Seminary. Cultural life is in its initial stages and takes place primarily in the National Hall, dictated by the government, as well as in the rest of the country. Sport was being developed, mainly through the actions of Sports Association "Pazin". Helth and social conditions were in low levels of development, as was traffic (road, rail and post) infrastructure, however, many significant projects have been initiated. Agriculture, Crafts, Trade and Tourism, as the most important economic sectors, regularly met with great development problems. Specificity of Pazin was the delayed industrialization in comparison to other cities in the country, which will be determinant for further development.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Filozofski fakultet.
University of Pula. Faculty of Philosophy.
 
Suradnik Duda, Igor
 
Datum 2016-02-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:393
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:954785
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess