Pojedinosti o zapisu

Pomološke i kemijske karakteristike jagode (Fragaria spp.) uzgajane na lokalitetu "Kobatuša"

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Pomološke i kemijske karakteristike jagode (Fragaria spp.) uzgajane na lokalitetu "Kobatuša"
Pomological and chemical characteristics of strawberry (Fragaria spp.) grown on site "Kobatuša"
 
Autor Klanac, Stošija
 
Tema BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Poljoprivreda (agronomija). Voćarstvo.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Agronomy. Fruit Growing.
jagoda
sorte Clery i Alba
uzgoj na polju
osobine ploda
strawberry
cultivars Clery and Alba
growing in the field
fruit characteristics
 
Opis Jagoda je voćna vrsta koja ima širok areal rasprostranjenosti i različite sustave uzgoja. Uspjeh
u uzgoju jagode ovisi o genetskim osobinama pojedinih sorata i o vanjskim čimbenicima što
utječu na njezin razvitak, a najvažniji su klima, tlo i položaj. Istraživanje se provelo u nasadu
jagoda s 1500 sadnica tijekom vegetacijske sezone 2015. Nasad je podignut na otvorenom
polju na lokalitetu „Kobatuša“ nedaleko Posedarja. Sustav uzgoja je u trakama na povišenim
gredicama, pri čemu se upotrebljavaju crne PVC folije. Zastupljene sorte u nasadu su Clery i
Alba, a u nasadu je osiguran sustav navodnjavanja kap po kap. Položaj redova je sjever-jug.
Razmak između redova je 40 cm, između dvoredne trake je 100 cm, a unutar reda biljke su
na udaljenosti od 20 cm. Kroz ovaj rad se opisao navedeni sustav uzgoja i značajni ekopedološki
čimbenici uzgoja, te su izneseni osnovni parametri kvalitete ploda u agroekološkim
uvjetima lokaliteta „Kobatuša“. Plodovi svake sorte uzimani su u svibnju tijekom
fenofaze dozrijevanja. U laboratoriju su analizirane osnovne pomološke i kemijske
karakretistike ploda navedenih sorata. Osnovna pomološka svojstva određena su mjerenjem
mase, visine, širine i dubine ploda. Kemijske analize obuhvatile su mjerenja sadržaja ukupnih
šećera, sadržaja ukupnih kiselina i mjerenje pH u plodu jagode.
Dobivene vrijednosti mjerenih parametara razlikovale su se između sorata. Sorta Alba, u
odnosu na sortu Clery, imala je veće vrijednosti mjerenih pomoloških svojstava. Također,
sorta Alba je imala veće vrijednosti mjerenja topive suhe tvari, u odnosu na sortu Clery, dok
su vrijednosti ukupnih kiselina i pH bile ujednačenije.
Strawberry is the fruit species that has a wide area of distribution and different farming
systems. Success in the cultivation of strawberries depends on the genetic characteristics of
the certain varieties and the external factors that influence its development, and the most
important are climate, soil and position. The research was carried out on the plantation of
strawberries that contained 1,500 plants during the growing season 2015. Plantation was built
on an open site “Kobatuša” near Posedarje. The system of cultivation was in strips at elevated
beams being used black PVC foil. The varieties that had beend grown in the plantation were
Clery and Alba, and the plantation was equipped with a secured system of drip irrigation. The
strawberry growing plots were oriented north-south. Single growing plots were 40 cm appart
and double growing plots were 100 cm appart. A distance between growing plants was 20 cm.
A sample of the fruit of each variety was taken in May during the maturation phase. In the
lab, we analyzed the basic pomological and chemical characteristics of fruit. The basic
pomological characteristics were determined by measuring the weight, height, width and
thickness of the fruit. Chemical analysis of strawberry fruits determined the amounts of
carbohydrates, acid and pH.
Here, we show that obtained values of measured parameters differed between varieties.
Variety Alba, in relation to the variety Clery, had higher values measured pomological
properties. Also, the variety Alba had higher values of the measurement of soluble solids, in
relation to the variety Clery, while the value of total acidity and pH were more uniform.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.
University of Zadar. Department of Ecology, Agronomy and Aquaculture.
 
Suradnik Rumora, Jasna
 
Datum 2016-02-02
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:78
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:004437
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess