Pojedinosti o zapisu

Starija i novija čitanja Zoranićevih "Planina"

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Starija i novija čitanja Zoranićevih "Planina"
 
Autor Mijić, Toni
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies.
Petar Zoranić
"Planine"
pozitivistička tumačenja
novija tumačenja romana.
Petar Zoranić
"The Mountains"
positivistic interpretations
recent interpretations of the novel.
 
Opis "Planine", kapitalno djelo starije hrvatske knjiţevnosti koje je proizašlo iz pera Ninjanina Petra Zoranića,
moţda je najistraţivanije, ali i najzagonetnije dopreporodno hrvatsko knjiţevno ostvarenje. Usprkos
višegodišnjm proučavanjima i mnogobrojnim raspravama, interpretacijama i kritičkim osvrtima najrelevantnijih
domaćih ali i stranih povjesničara knjiţevnosti, pitanje Zoranićevih "Planina" i dalje ostavlja dovoljno mjesta
budućim istraţivanjima, analizama i pretpostavkama. "Planine" su nepresušno vrelo nedoumica i zagonetki, te
tako, samo po sebi i ţarište mnogih neodgovorenih pitanja. Upravo nekim od tih pitanja posvetit ćemo ovaj
diplomski rad. Naime, sam rad je koncipiran kroz dvodijelnu strukturu. Uvjetno rečeno, u prvom dijelu rada
preokupirat ćemo se, odnosno predstavit ćemo osvrt na standardna iščitavanja ovog romana. Tu prvenstveno
mislimo na pozitivistička tumačenja koja su nastajala tijekom 19. st., koja promatraju "Planine" kao sukus
raznorazne antičke i novovjekovne literature koja je Zoraniću pala pod ruke i koju je on u renesansnoj maniri
ukomponirao u svoje djelo. U drugom dijelu (koji je po svemu sudeći manje-više istraţivačke prirode, a što je
ujedno i svrha rada), dokazujemo da ovo knjiţevno ostvarenje ima i odreĎene autohtone motive i ideje koji često
samo zbog oprečnog pristupa prema njima nerijetko nadilaze i napuštaju okvire onih standardnih i dogmatskih
tumačenja smisla knjiţevnosti koja su se ustalila i ukorijenila unutar znanosti o knjiţevnosti.
"The Mountains", a unique piece in Croatian literature emerged from the pen of Petar Zoranić of Nin,
perhaps is the most researched and most puzzling Croatian literary work created in the time before the Croatian
literary revival. Despite long standing studies and many discussions, interpretations and critical reviews of the
most relevant domestic and foreing historians of literature, question of his "The Mountains" still offers plenty of
room for future research, analyses and assumptions. "The Mountains" are an inexhaustible source of doubts and
riddles, thus, in itself it is the focus of many unanswered questions. Just some of these questions will be observed
in this thesis. The work itself conceived trough a two-part structure. In the first part of this thesis an overview of
the standard reading of the novel will be given. We primarly want to point out the positivistic interpretations that
were created during 19th century and wich observed "The Mountins" as a summary of various ancient and
modern literature wich Zoranić incorporated into his work in a Renaissance manner. In the second part, which
is apparently of investigative nature, we prove that this literary work has a certain indigenous motifs and ideas
often only becasuse of contrary approach to then. Such ideas go beyond those standard and dogmatic
interpretations of ventured sense of literature and took root within the science of literature.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i slavistiku. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.
University of Zadar. Department of Croatian and Slavic Studies. Division of Croatian Language and Literature.
 
Suradnik Sambunjak, Slavomir
 
Datum 2015-12-16
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:26
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:928978
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess