Pojedinosti o zapisu

Engleske posuđenice u ruskom jeziku

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Engleske posuđenice u ruskom jeziku
English loanwords in the Russian language
 
Autor Lojić, Iva
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Slavistika.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Slavic Studies.
anglicizmi
jezični kontakt
posredno posuđivanje
neposredno posuđivanje
transfonemizacija
transmorfemizacija.
anglicisms
language contact
indirect contact
direct contact
transphomemization
transmorphemization.
 
Opis Izuzev riječi staroruskog, praslavenskog i indoeuropskog podrijetla, u ruskom
jeziku nalazimo velik broj riječi engleskog podrijetla. U novije vrijeme, ti anglicizmi ušli su
u ruski, kao i hrvatski jezik, putem masovnih medija, bilo televizije, interneta ili novina.
Zbog djelatnosti poput brodogradnje, inženjeringa i zanata ruski jezik došao je u kontakt s
nizozemskim i engleskim jezikom. Posuđenice danas nalazimo u području politike,
ekonomije, financija, poduzetništva, tehnologije, umjetnosti i sporta. Ovisno o tome odvija
li se posuđivanje preko posrednika ili direktnim kontaktom govornika, razlikujemo
posredno i neposredno posuđivanje. Tijekom adaptacije posuđenica dolazi do brojnih
promjena, počevši od stadija kompromisne replike do integracije replike u sustav jezika
primatelja. Na temelju brojnih primjera utvrđeno je da postoje tri tipa transfonemizacije i
transmorfemizacije: potpuna, djelomična i slobodna. Na semantičkoj razini razlikujemo:
promjene u semantičkoj ekstenziji, elipsu i metonimiju. Sve u svemu, hrvatski i ruski jezik
genetski su bliski slavenski jezici te se sličnost očituje i u načinu posuđivanja.
Except for words of Old Russian, Proto Slavic and Indoeuropean origin, there are
many words of English origin in the Russian language. More recently, those anglicisms
entered Russian, as well as Croatian, through mass media, television, the Internet and the
newspapers. Due to the shipbuilding, engineering and craft Russian came into contact with
Dutch and English. Nowadays, we find loanwords in the areas of politics, economics,
finance, entrepreneurship, technology, art and sports. We differentiate between indirect and
direct contact depeding on the fact whether borrowing takes place through intermediaries or
through direct contact of speakers. During the loanwords adaptation they go through many
changes, from the stage of compromise replica to integration of replica into the language
recipient system. On the basis of many examples, it has been established there are three types of transphonemization and transmorphemization: complete, partial and free. On the
semantic level, we differentiate between changes in semantic extension, ellipse, metonymy.
All in all, Croatian and Russian are genetically close Slavic languages whose similarity also
reveals in the way of borrowing.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i slavistiku. Odsjek za ruski jezik i književnost.
University of Zadar. Department of Croatian and Slavic Studies. Division of Russian Language and Literature.
 
Suradnik Radčenko, Marina
 
Datum 2016-01-11
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:33
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:105516
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess