Pojedinosti o zapisu

Suradnja školskog knjižničara s djelatnicima kulturnih ustanova u zajednici

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Suradnja školskog knjižničara s djelatnicima kulturnih ustanova u zajednici
Cooperation between school librarian and employees of cultural institutions in the community
 
Autor Đokić, Glorija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Knjižničarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Library Science.
školska knjižnica
knjižnica
kulturno-javna djelatnost
učenici
suradnja
School library
library
cultural and public activity
students
cooperation
 
Opis Današnji se knjižničari i stručnjaci iz područja informacijskih znanosti zalažu za podizanje svijesti o važnosti kutlture i o kulturnoj participaciji za sve članove društva jer su pisana i digitalna baština, kao glavni resursi svake knjižnice, temeljni čimbenici kulture jednog naroda. Školski knjižničari u okviru djelatnosti školske knjižnice, uz odgojno-obrazovnu i stručno-knjižničarsku, bave se i kulturno-javnom djelatnošću koja se provodi u raznim aktivnostima s pojedincima, skupinama učenika i nastavnika i cijelom školskom zajednicom. Djelovanjem na kulturnu osvještenost učenika, knjižničar, u suradnji s kulturnim ustanovama i nastavnicima, utječe na razvoj stavova i navika i kulturnih kompetencija učenika. Iskustva brojnih knjižnica pokazuju da se kulturna svijest i s njom povezane navike najbolje razvijaju suradnjom knjižničara s drugim čimbenicima koji utječu na život lokalne zajednice. Školske knjižnice suradnju ostvaruju unutar ustanove u kojoj djeluju, ali i izvan nje, s drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim i sličnim ustanovama. Suradnja je poželjna jer obogaćuje i proširuje resurse te se na takav način stvara i mreža međusobne podrške. U ovom radu na primjeru suradnje između Osnovne Škole Stjepana Ivičevića u Makarskoj s Kazalištem mladih i Prirodoslovnim muzejom u Splitu, daju se rezultati istraživanja koje je provedeno s ciljem utvrđivanja u modaliteta suradnje te njezine percepcije od strane knjižničara, djelatnika Muzeja i Kazališta i učenika. Istraživanje je pokazalo da suradnja postoji, dobiveni su pokazatelji o njezinu intenzitetu i modalitetima, kao i podaci na temelju kojih je moguće zaključiti o dobrobiti od navedene suradnje za učenike, knjižnicu i kulturne ustanove. Navedeno može poslužiti kako za unapređenje prakse u knjižnicama i kulturnim ustanovama, tako i za buduća istraživanja ovog područja djelovanja školske knjižnice.
Librarians of today and information sciences experts stand for raising the awareness of importance of culture and cultural participation for every member of society, because written and digital heirdom, as main resources of every library, are cornerstones of every nation’s culture. School librarians in the framework of school library activities, beside educational and librarian activities, also do cultural and public activities, carried out through various actions with individuals, student and teacher groups and school community as a whole. Influencing the cultural awareness of students, a librarian, in cooperation with cultural institutions and teachers influences the development of attitudes, habits and cultural competences of students. Experiences of various libraries indicate that cultural awareness and related habits are best developed through cooperation of librarians and other factors which influence the life of local community. School libraries achieve cooperation within the institution they act, but also with other educational and similar institutions. Cooperation is advisable since it adds to and expands resources and in that way makes a web of reciprocating support. This paper, on the example of cooperation of Elementary school Stjepan Ivčević, Makarska and Theatre of Young and Natural History Museum Split, gives the results of a research carried out with the goal of determining modality of the cooperation and its perception from librarian’s and Museum and Theatre employees, but also students. Research shows that the cooperation is existent, indicators of its intensity and modalities as well as data that is a basis to conclude the benefits of aforementioned cooperation to students, library and cultural institutions. Specified can serve as improvement of the library vocation and cultural institutions.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Information Sciences.
 
Suradnik Stričević, Ivanka
 
Datum 2016-02-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:153
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:602965
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess