Pojedinosti o zapisu

Percepcija prava u vezi i diskrepance između idealnih i aktualnih značajki partnera i veze

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Percepcija prava u vezi i diskrepance između idealnih i aktualnih značajki partnera i veze
The sense of relational entitlement and discrepancies between ideal and actual partner and
relationship standards
 
Autor Miloš, Iva Sofija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Socijalna psihologija.
SOCIAL SCIENCES. Psychology. Social Psychology.
partnerske veze
model idealnih standarda
percepcija prava u vezi
partner relationships
Ideal Standards Model
sense of relational entitlement
 
Opis Provedeno je istraživanje inspirirano modelom idealnih standarda, koji se bavi
sadržajem i funkcijama standarda u bliskim vezama. Prema modelu, ljudi imaju stalno
dostupne idealne standarde, koji se odnose na tri osnovne dimenzije partnera (toplinapovjerenje,
vitalnost-atraktivnost i status-resurs) i dvije dimenzije veze (intimnost-odanost i
strast), s kojima uspoređuju aktualnog partnera i vezu, a stupanj podudarnosti ili diskrepancije
služi objašnjenju, evaluaciji i regulaciji veze, partnera i sebe kao partnera. Budući da se nalazi
o idealnim standardima i (ne)podudarnosti između idealnih i aktualnih značajki u literaturi
često interpretiraju u terminima očekivanja, prava i zasluga u vezi, cilj ovog istraživanja bio
je ispitati percepciju prava i zasluga u vezi, koja, kao percepcija onoga što osoba smatra da
zaslužuje u vezi, odražava stupanj u kojem pojedinac od romantičnog partnera očekuje
zadovoljenje vlastitih relacijskih potreba, želja i fantazija. Prethodna istraživanja i tumačenja
sugeriraju distinkciju između dvije šire kategorije prava: adekvatnog, (asertivnog) i
neadekvatnih (pretjeranih i ograničenih) percipiranih prava u vezi. Provedeno je korelacijsko
istraživanje na prigodnom uzorku od 228 ispitanika koji su popunili mjere percepcije idealnih
i aktualnih značajki partnera i veze te percepcije prava u vezi. Osim latentnih struktura ovih
mjera, analizirane su razlike u rezultatima s obzirom na spol ispitanika i aktualni status veze.
Analiza korelacija između rezultata na mjerama percepcije prava u vezi i značajki partnera i
veze ukazala je na povezanost aktualnih/ idealnih standarda s određenim formama prava u
vezi. Podudarnost vlastitih aktualnih i idealnih značajki je povezana s većim očekivanjima i
manjom inhibicijom vlastitih prava u vezi. Podudarnosti aktualnih i idealnih značajki partnera
i veze su negativno povezane s usmjerenošću na negativno. Asertivna prava su generalno
pozitivno povezana s (idealnom) toplinom, dok je osjetljivost u negativnoj korelaciji s
aktualnim procjenama partnera i veze.
The conducted research was inspired by the Ideal Standards Model, which deals with
the content and functions of standards in close relationships. According to the model, people
hold chronically accessible ideal standards, which refer to three basic partner dimensions
(Warmth-Trustworthiness, Vitality-Attractiveness and Status-Resources) and two relationship
dimensions (Intimacy-Loyalty and Passion), with which they compare their actual partner and
relationship. The degree of consistency/ discrepancy serves to explain, evaluate and regulate
the relationship, partner and themselves as a partner. Since the findings about ideal standards
and (non)consistencies between ideal and actual features in literature are often interpreted in
terms of expectations, rights and deservingness in relationships, this research aimed to
examine the sense of relational entitlement, which, as the subjective perception of what one
deserves in a relationship, reflects the extent to which an individual expects his or her
relational wishes, needs and fantasies to be fulfilled by a partner. Previous research and
theorizing suggested distinction between two broader categories of entitlement: adequate,
(assertive) and inadequate (excessive and restricted) sense of relational entitlement.
Correlational study was conducted on a convenience sample of 228 participants, who
completed measures of ideal and actual partner and relationship features and sense of
relational entitlement. Apart from the latent structures of these measures, the differences on
results regarding gender and current relationship status were analyzed. Analysis of
correlations between results on measures of sense of relational entitlement and partner and
relationship features suggested that actual/ ideal standards are related to some forms of
relational entitlement. Consistency between actual and ideal self features is related to higher
Expectations and less Restricted entitlement. Consistencies between actual and ideal features
of the partner and relationship are negatively related to Vigilance on negative aspects.
Assertive rights are generally positively related to (ideal) Warmth-Trustworthiness, while
Sensitivity is in a negative relationship with actual partner and relationship perceptions.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za psihologiju.
University of Zadar. Department of Psychology.
 
Suradnik Ćubela-Adorić, Vera
 
Datum 2016-02-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:150
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:855841
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess