Pojedinosti o zapisu

Urbana sigurnost

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Urbana sigurnost
Urban security
 
Autor Hruškar, Petra
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti. Poremećaji u ponašanju.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences. Behavioral Disorders.
urbana sigurnost
prevencija kriminaliteta
osjećaj sigurnosti
kvaliteta života u gradu
grad Zaprešić
urban security
crime prevention
sense of security
quality of life in the city
Zaprešić
 
Opis Unatoč procvatu prevencije kriminaliteta, zbog nastupanja gospodarske krize donositelji odluka postaju skeptični prema preventivnim strategijama zbog nedostatka kratkoročnih pozitivnih učinaka zbog čega se razvoj prevencije usporava. Kako bi se nadišao taj jaz javlja se ideja o konceptu urbane sigurnosti.
Svrha ovog rada je pružiti detaljan prikaz koncepta urbane sigurnosti te ukazati na njegovu važnost s kriminološkog i prevencijskog aspekta. U okviru rada je provedeno kvantitativno istraživanje s ciljem analize prisutnosti problema i potrebe za provedbom preventivnih aktivnosti te identifikacije odgovornih aktera za osiguravanje i održavanje visoke kvalitete života građana Zaprešića. Dobiveni rezultati su nam pokazali da, iako postoje određena neslaganja, u Zaprešiću postoje i dobri temelji za provedbu politike u skladu s konceptom urbane sigurnosti.
Došli smo do zaključka da je ovaj tip istraživanja potrebno provesti i u drugim lokalnim zajednicama kako bismo koristili valjane i znanstveno utemeljene podatke prilikom kreiranja i provedbe preventivne politike.
Despite a growth of crime prevention, the onset of the economic crisis policy-makers are becoming skeptical of preventive strategies because of the lack of short-term positive effects for which the development of prevention is slowing. To overcome this gap, there is the idea of the concept of urban security.
The purpose of this paper is to provide a detailed overview of the concept of urban security and point to the importance of it's prevention and criminological aspects. As part of the work was done a qualitative research in order to analyze the presence of problems and gaps in the implementation of preventive activities and identification of the responsible actors to ensure and maintain a high quality of life in Zaprešića. The results showed us that, although there is some disagreement in this forum, there are good grounds for the implementation of the policy in accordance with the concept of urban security.
We came to the conclusion that this type of research should be carried out in other local communities in order to use a valid and scientifically based information when designing and implementing preventive policies.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
 
Suradnik Kovčo Vukadin, Irma
 
Datum 2014-09-24
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:1
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:527719
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess