Pojedinosti o zapisu

Obilježja počinitelja seksualnih delikata

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Obilježja počinitelja seksualnih delikata
Characteristics of sexual offenders
 
Autor Lukšić, Manuela
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
seksualni delikti
počinitelji seksualnih delikata
osobine ličnosti
osobine kaznenog djela
sexual offenses
perpetrators of sexual offenses
personality traits
characteristics of the offense
 
Opis Seksualne delikte ubrajamo u skupinu teških kaznenih djelakoja ostavljaju ozbiljne posljedice za žrtve, stoga je iznimno važan učinkoviti preventivni i tretmanski rad s počiniteljima. Kako bi stručnjaci što uspješnije odgovorili na tretmanske potrebe počinitelja seksualnih delikata, važno je upoznati samu pojavu seksualnog nasilja i obilježja počinitelja seksualnih delikata. Cilj ovog istraživanja je utvrditi individualna i kriminogena obilježja osuđenih počinitelja seksualnih delikata. Specifični ciljevi odnose se na opisivanje obilježja kaznenog djela i nekih osobina ličnosti počinitelja seksualnih kaznenih djela i ispitivanje razlika u impulzivnosti, avanturizmu i empatiji između počinitelja silovanja i počinitelja seksualnog odnošaja s djetetom. Istraživanje je provedeno na uzorku od 83 počinitelja seksualnih delikata kod kojih je 2013. godine provedena dijagnostička obrada u Centru za dijagnostiku u Zagrebu. Podatci potrebni za istraživanje su preuzeti iz osobnika zatvorenika, među kojima su i rezultati na Eysenckovim upitnikom impulzivnosti (IVE) kojim se mjeri Impulzivnost, Avanturizam i Empatija
Rezultati provedenog istraživanja pokazali su kako je u osnovi počinjenog kaznenog djela seksualnih počinitelja najviše zastupljen motiv zadovoljenja seksualnih potreba. S obzirom na kritičnost prema počinjenom kaznenom djelu, najveći broj počinitelja se može svrstati u kategoriju nekritičnih.Prema rezultatima ovog istraživanja, počinitelji seksualnih delikata se prikazujuneznantno više empatičnima te manje sklonima impulzivnosti i avanturizmu od opće populacije. Isto tako, rezultati pokazuju da je avanturizam nisko pozitivno povezan s impulzivnošću i empatijom. Nije utvrđeno postojanje značajne korelacije između impulzivnosti i empatije. Između počinitelja kaznenog djela silovanja i počinitelja seksualnog odnošaja s djetetom nije utvrđena statistički značajna razlika u impulzivnosti, avanturizmu ni empatiji.
Sexual offenses are categorized as serious offenses which cause severe damage to victims, so it is extremely important to conduct effective preventive and treatment work with the perpetrators of such offenses. For enabling experts to create successfull treatment programs for sex offenders it is important to know the very phenomenon of sexual violence and characteristics of sex offenders. The aim of this study was to determine the individual and the criminogenic characteristics of convicted sex offenders. Specific goals were to describe the characteristics of the crime and some personality traits of perpetrators of sexual offenses, and also testing the differences in impulsivity, adventurism and empathy between perpetrators of rape and perpetrators of sexual intercourse with child. The study was conducted on a sample of 83 sex offenders which were subjected to diagnostic process at the Center for diagnostics in Zagreb during 2013. The data are taken from the personal file of prisoners, including the results of the questionnaire Eysenck impulsivity (IVE), which measures Impulsivity, Adventurism and Empathy.
Results of this study showed that the predominant motive for commiting of sexual offenses in our sample was satisfying sexual needs. With regard to the criticism of the crime committed, the largest number of perpetrators can be categorized as non-critical.. In this study the perpetrators of sexual offenses presented themselves as a slightly more empathetic and less impulsive and adventurous than the general population. Also, the results show that convicted sex offenders who are more adventurous have a higher impulsivity and higher empathy. No evidence of significant correlation between impulsivity and empathy was found. Also, no significant differences in impulsivity, adventurism and empathy between the perpetrator of rape and perpetrators of sexual intercourse with a child were found.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Odsjek za poremećaje u ponašanju.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Department of Behavioural Disorders.
 
Suradnik Lotar Rihtarić, Martina
 
Datum 2016-04-11
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:14
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:313117
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess