Pojedinosti o zapisu

Nasilje djece nad roditeljima

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Nasilje djece nad roditeljima
Violence by children against parents
 
Autor Sedić, Ines
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
nasilje djece nad roditeljima
riziĉni ĉimbenici
obiljeţja poĉinitelja nasilja nad roditeljima
posljedice nasilja nad roditeljima
prevencija
child to parent violence
risk factors
attributes of perpetrators of violence against parents
consequences of violence against parents
prevention
 
Opis Temeljni je cilj rada opisati fenomen nasilja djece nad roditeljima koji nije nova pojava, ali se oduvijek drţao u tajnosti. Zbog nespremnosti roditelja da ga prijave i potraţe pomoć ali i ĉinjenice da ne znaju kome se obratiti, problem ostaje unutar obiteljskog doma. Tamna brojka je vrlo velika i procjenjuje se da iznosi i do 200%. Javnost nije dovoljno upućena i senzibilizirana, a na djecu se još uvijek gleda samo kao na ţrtve obiteljskog nasilja. Radom su dana moguća objašnjenja nasilniĉkog ponašanja koje djeca usmjeravaju prema svojim roditeljima, a naglasak je stavljen na vaţnost kvalitetne obiteljske klime i roditeljskih odgojnih stilova. Pregledom istraţivaĉkih i teorijskih radova razliĉitih autora prikazani su razliĉiti oblici nasilja nad roditeljima te obiljeţja poĉinitelja.
Pretpostavka dobrih obiteljskih odnosa i nenasilnog rješavanja sukoba leţi u roditeljskim kompetencijama i pravovremenom postavljanju pravila i granica u odgoju djece. Suradnja roditelja i škole vaţna je u prevenciji nasilnog ponašanja djece i osnaţivanju roditelja za izazove koje nosi roditeljstvo. Kod nas ne postoji cjelovito znanstveno djelo koji se odnosi na problematiku nasilja djece nad roditeljima, te je jedan od ciljeva doprinijeti osvještavanju i senzibiliziranju društva, te potaknuti na reakciju socijalne okoline.
The main aim of this paper is to describe the phenomenon of violence of children against parents. While it not a new phenomenon, it merely hadn't been discussed before. Thanks to the parents' reluctance to report the event and a general lack of awareness who to report it to, most cases remain within the family. Depressing figures reach up to 200%. The public remains unaware of the problem, used to viewing children as nothing but victims of family violence. The paper provides a few possible explanations for child-to-parent violence with emphasis on the family surroundings and parenting style. An overview of theoretical and research papers by different authors shows different forms of violence against parents and common traits of perpetrators.
The assumption of good family relations and peaceful conflict resolution hinges on parents' competence and a timely setting of boundaries within child rearing. Cooperation between parents and educational institutions is vital in prevention of violent behaviour in children and strengthening the parents for the challenges of parenting. The Croatian society lacks a good scientific overview of this problem, so one of our goals is to contribute to raising awareness within it and encouraging a response from the social surroundings.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Odsjek za poremećaje u ponašanju.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Department of Behavioural Disorders.
 
Suradnik Ferić, Martina
 
Datum 2016-04-20
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:16
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:097366
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess