Pojedinosti o zapisu

Pragmatičke sposobnosti u predškolske djece s Downovim sindromom

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Pragmatičke sposobnosti u predškolske djece s Downovim sindromom
Pragmatic abilities in preschool children with Down syndrome
 
Autor Leko, Ljubica
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
pragmatičke sposobnosti
Downov sindrom
Language Use Inventory
pragmatic abilities
Down syndrome
Language Use Inventory
 
Opis Pragmatičke sposobnosti podrazumijevaju sposobnost upotrebe jezika u svakodnevnoj komunikaciji, njegovu upotrebu za različite komunikacijske funkcije te prilagodbu jezika različitim situacijama i sugovornicima. S obzirom na ovisnost prikladne upotrebe jezika i socijalne interakcije te jake socijalne vještine u djece s Downovim sindromom, pragmatičke sposobnosti u ove populacije često se ističu kao jaka strana njihovog komunikacijskog profila. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pragmatičke sposobnosti u djece s Downovim sindromom u ranoj predškolskoj dobi. Sudionici istraživanja (N=22) ispitani su na jezičnim sposobnostima – ekspresivni rječnik, upotreba gesti u komunikaciji, upotreba riječi u komunikaciji te upotreba jezika za različite komunikacijske funkcije. Rezultati pokazuju da djeca s Downovim sindromom komuniciranja za manji broj komunikacijskih funkcija u odnosu na vršnjake urednog razvoja, ali za jednak broj komunikacijskih funkcija u odnosu na djecu opsegom istog ekspresivnog rječnika. Navedeni rezultati upućuju kako siromašan ekspresivni rječnik ograničava djecu s Downovim sindromom u upotrebi jezika za različite komunikacijske funckije. Upotreba gesti u svakodnevnoj komunikaciji ističe se kao jaka strana njihovog komunikacijskog profila. Ovaj rad naglašava važnost poticanja razvoja ekspresivnog rječnika te njegove upotrebe za različite komunikacijske funkcije u djece s Downovim sindromom kako bi njihova svakodnevna komunikacija s okolinom bila što uspješnija.
Pragmatic abilities imply the ability to use language in everyday communication, language use for different communication functions and its adoption for different situation and interlocutors. Given the dependence of the appropriate use of language and social interaction, and good social skills in children with Down syndrome, pragmatic abilities in this population are often seen as a strong point of their communication profile. The aim of this study was to investigate pragmatic abilities in children with Down syndrome in the early preschool years. Participants (N=22) were tested for language skills - expressive vocabulary, the use of gestures in communication, the use of words in communication and the use of language for different communication functions. Results show children with Down syndrome communicate for less number of communication functions compared to children of the same chronological age, but for the same number of communication functions compared to children of the same range of expressive vocabulary. These results suggest that poor expressive vocabulary determines children with Down syndrome in the use of language for different communication functions. Use of gestures in everyday communication stands out as a strong point of their communication profile. This work emphasizes how important is to stimulate the development of expressive vocabulary and its use for a variety of communication functions in children with Down syndrome. In this way their everyday communication will be more successful.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Odsjek za logopediju.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Department of Speech and Language Pathology.
 
Suradnik Cepanec, Maja
 
Datum 2016-04-22
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:17
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:733708
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess