Pojedinosti o zapisu

Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Comparison of teen dating violence regarding the place of education
 
Autor Vučetić, Adriana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
nasilje u mladenačkim vezama
prepoznavanje nasilnih obrazaca ponašanja
spremnost na postavljanje granica
teen dating violence
recognizing violence
readiness to set the boundaries
 
Opis Cilj rada je utvrditi pojavnost, doživljenog i počinjenog nasilja u mladenačkim vezama te razinu prepoznavanja nasilnih obrazaca kod mladih koji žive i školuju se na otoku i onih koji su zbog školovanja otišli s otoka u veće mjesto. Ovim radom željelo se istražiti u kojoj mjeri mladi koji žive na otoku Hvaru i oni kojima je zbog školovanja trenutno mjesto prebivališta Split imaju iskustvo počinjenog i doživljenog nasilja i istražiti postoji li razlika s obzirom na okruženje u počinjenom i doživljenom nasilju te u prepoznavanju nasilja i spremnosti na postavljanje granica. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 185 ispitanika, od toga 82 mladića i 103 djevojke, u dobi od 14 do 20 godina, koji su učenici Srednje škole Hvar ili korisnici Ženskog đačkog doma i Učeničkog doma Split. U svrhu dobivanja rezultata istraživanja korištene su metode deskriptivne statistike, za testiranje međusobne povezanosti između konstrukata korišten je Spearmanov koeficijent korelacije, a razlike između promatranih subgrupa testirane su t – testom ili Mann – Whitneyevim testom.
Rezultati istraživanja ukazuju da je većina mladih koja je u posljednjih šest mjeseci bila u vezi izjavila kako je vrlo rijetko počinila nasilje u vezama, dok je počinjenje psihičkog nasilja prisutno u nešto većoj mjeri. Što se tiče doživljenog nasilja, većina mladih izjavljuje da u posljednjih šest mjeseci barem jednom doživjela nasilje u vezi. U najmanjoj mjeri su doživjeli da je partner bio fizički i seksualno nasilan prema njima, dok je nešto učestalije prisutno psihičko nasilje. Statistički značajne razlike s obzirom na okruženje nema, ali unatoč tome rezultati idu u smjeru postavljenih hipoteza. Također se pokazalo da ne postoji statistički značajna razlika s obzirom na okruženje u prepoznavanju nasilnih obrazaca i spremnosti na postavljanje granica. Rezultati ovog rada mogu poslužiti za podizanje svjesnosti o postojanju problema nasilja u mladenačkim vezama i samim time predstavljati osnovu za prevenciju i planiranje tretmana.
The goal of this paper is to determine the incidence, experienced and committed teen dating violence and the level of recognition of the violent of youth who live and go to school on the island and those who went to bigger cities for education. This paper attempts to investigate the extent of experienced and committed violence of young people living on the island of Hvar and those living in Split because of education, and to investigate whether there is a difference between the committed and experienced violence considering the environment, and in recognizing violence and readiness to set the boundaries. Research was conducted of convenience sample including 185 participants (82 male and 103 female) aged from 14 to 20 who are high school students in Hvar or users of the Women's dormitory and Dormitory Split. Methods of decriptive statistics were used to analyze the obtained results. For testing the correlation between the constructs was used the Spearman correlation coefficient, and the differences between the observed subgroup were tested by t - test or Mann - Whitney test.
The research results indicate that most young people who were last six months involved in romantic relationship very rarely committed teen dating violence, while the most of the committed violence was psychological. As for the experienced violence, most youngsters declare that in the last six months at least once experienced violence in a relationship. At least they have experienced that the partner was physically and sexually abusive toward them, while psychological violence was present more frequently. There are no statistically significant differences considering the environment, but despite that the results are going in the direction of the hypotheses. It was also shown that there is no statistically significant difference considering the environment in recognizing patterns of violence and readiness to set the boundaries. The results of this study can be used to raise awareness of the problem and can represent the base for developing prevention and treatment planning.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Odsjek za poremećaje u ponašanju.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Department of Behavioural Disorders.
 
Suradnik Žižak, Antonija
 
Datum 2016-04-28
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:19
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:970019
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess