Pojedinosti o zapisu

Atribucije

FFOS-repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Atribucije
The Attributions
 
Autor Mikulić, Valentina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Opća psihologija.
SOCIAL SCIENCES. Psychology. General Psychology.
model kovarijacije
model atribucije postignuća
relacijske atribucije
atribucijske pristranosti
covariation model
attribution theory of achievement motivation
relational attributions
attribution biases
 
Opis Među najznačajnijim modelima atribucije ističu se Kelleyjev model kovarijacije koji opisuje kako ljudi koriste informacije o dosljednosti, različitosti i suglasnosti pri stvaranju uzročnih atribucija nekog ponašanja ili događaja, kao i Weinerov model atribucije postignuća čija je svrha utvrđivanje specifičnih kognitivnih, emocionalnih i ponašajnih posljedica procesa atribuiranja. Vremenom su stvoreni noviji modeli atribucija, a jedan od njih je i teorija relacijskih atribucija, iz koje je uz unutarnji i vanjski lokus uzročnosti proizašao i treći: relacijske atribucije. Relacijske atribucije predstavljaju objašnjenja koja akter formira tako da uzrok nekog događaja smješta unutar odnosa kojeg ima s nekim drugim pojedincem. Drugim riječima, one se ne mogu svesti na postupke samo jedne osobe zasebno, već zahvaćaju značajke odnosa koje mogu biti usmjerene ili na zadatak ili na osobu. Primjena sva tri navedena modela očituje se u širokom rasponu osobnih i formalnih interpersonalnih i/ili međugrupnih odnosa. Važno područje atribucija predstavljaju i atribucijske pristranosti, tj. uzročna objašnjenja promatrača koja sustavno odstupaju bilo od normativnog standarda koji bi trebao predstavljati racionalnu obradu informacija ili od objašnjenja koja su stvorili drugi promatrači. Osnovni cilj rada je upoznati čitatelja s procesom atribuiranja, atribucijskim pristranostima, kao i najznačajnijim modelima u području atribucija, u svrhu dubljeg i šireg razumijevanja te primjene tog područja psihologije u različitim životnim okruženjima.
Kelley’s covariation model which describes how people use the information about consistency, distinctiveness and consensus while forming causal attribution of certain behavior or situation stands out as one of the most significant models of attribution, as well as Weiner’s attribution theory of achievement motivation whose purpose is to determine specific cognitive, emotional and behavioral consequences of attributional process. Over the time newer models of attribution were made. One of them is the theory of relational attributions, which proposes that there is not only internal and external locus of causality, but also a third locus: relational attributions. Relational attributions refere to the made by a focal individual that locate the cause of an event within the relationship he has with another person. In other words, they can't be based on the actions of just one person, but on the characteristics of a relationship which can be directed either on the task or the person. The use of all three models can be seen in a wide range of personal and formal interpersonal and intergroup relations. Attribution biases are an important area of attributions. They are the observers causal explanations that systematically deviate from either the normative standard that should represent the rational processing of information, or the explanations made by other observers. The aim of this paper is to familiarize the reader with the process of attribution, attribution biases, as well as the most significant models in the field of attribution, with the purpose of deeper and wider understanding of the use of that field of psychology in diferent life surroundings.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
 
Suradnik Šincek, Daniela
 
Datum 2015-09-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:114
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:342300
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess