Pojedinosti o zapisu

Oblici implementacije sadržaja održivog razvoja u predškolskim i vrtićkim skupinama

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Oblici implementacije sadržaja održivog razvoja u predškolskim i vrtićkim skupinama
 
Autor Barać, Nikolina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja.
SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Early Childhood and Preschool Pedagogy.
cjeloživotno učenje
kurikulum ranog odgoja
odgojitelji
ustanove
vrtićka dob
lifelong learning
early childhood curriculum
pree-school teachers
institutions
children younger age
 
Opis Pojam „održivi razvoj“ ušao je u terminologiju 80-ih godina 20. stoljeća, no tek u
nekoliko posljednjih godina slušamo o njemu kao o nečemu što treba detaljnije proraditi i u čemu se treba usavršavati. Radom „Oblici implementacije održivog razvoja u predškolskim i vrtićkim skupinama“ pokušava se ukazati na veću potrebu implementacije svih oblika održivog razvoja u vrtićke skupine, motivaciju odgojitelja i modela koji imaju veliku ulogu u oblikovanju dječje svijesti za očuvanje okoliša i svjetlije budućnosti. Ovaj rad donosi pregled definicija, stajališta i mišljenja o neiscrpnoj temi održivog razvoja. Posebnost ovog rada je to što se odnosi na održivi razvoj u obrazovanju i njegovu zastupljenost u predškolskim ustanovama, te reakcije i interese djece uključene u posebne programe i u redovne programe. U radu se kroz intervju i anketne upitnike za djecu i djelatnike zaposlene kao odgojitelji u dječjim vrtićima iznosi stajalište da postoji razlika u rezultatima te da su djeca skupine uključene u program održivog razvoja svjesnija racionalnijeg načina života, što je naznaka da je ovaj program svojim educiranim i motiviranim odgojiteljima te bogatstvom i dostupnošću materijala učinkovit. Iz odgovora odgojitelja dvaju dječjih vrtića grada Zagreba ovaj rad iznosi stajalište da većina odgojitelja provodi oblike implementacije održivog razvoja u svojoj skupini, te da tome prethodi većinom intrizična motivacija.Nezaobilazna sastavnica u kreiranju humanističko - razvojnog kurikuluma je upravo dijete najmlađe i predškolske dobi sagledano kao aktivan sudionik cijelog procesa života a odgojitelj kao ključ, snaga i kvaliteta cijelog sustava
The concept of sustainable development occurs in the early years, but only in the last few years we can hear about it as about something that should be more detailed operated andin what one shall be improved.With this thesis "Teaching the implementation of sustainable development in preschool and kindergarten groups" it is tried to point out to an increasing need to implement forms of sustainable development in pre-school groups, and also that the motivation of educators and trainers as the model, have a major role in the creation of children's awareness and
preservation of the environment and a brighter future. The importance of this work can be seen in the results that children in group intending program of sustainable development show more rational way of life which is an indicator that this program with its trained educators, availability of material and motiv ation of educators is
at least efficient. This thesis provides an overview of definitions, points, opinions about inexhaustible topic of sustainable development. A special feature of this paper is that it relates to the sustainable development in education and its representation in pre-school institutions, and
reactions and the interests of children involved in special and also in regular programs. An essential part in the creation of humanistic - developmental curriculum is exactly the youngest child and pre-school child seen as an active participant in the whole process of life and pree-school teachers as the key, the power and quality of the entire system.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Odsjek za društvene znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education. Department of Social Sciences.
 
Suradnik Lukaš, Mirko
 
Datum 2015-01-20
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:13
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:327506
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess