Pojedinosti o zapisu

Ekološki i kršćanski odgoj u dječjem vrtiću

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Ekološki i kršćanski odgoj u dječjem vrtiću
 
Autor Pavlović, Romana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja.
SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Early Childhood and Preschool Pedagogy.
ekologija
kršćanstvo
vjerski odgoj
ekološki odgoj
okolina
ecology
Christianity
religious education
environmental education
environment
 
Opis Diplomski rad napravljen je na Odsjeku za prirodne znanosti iz predmeta Ekološki odgoj u dječjem vrtiću. Mentorica diplomskog rada je dr. sc. Irella Bogut, izvanredna profesorica i sumentor mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole. Rad sadrži 41 stranicu i sastoji se od 11 poglavlja.

Kršćanstvo je svojim naukom okrenuto razumijevanju i uređenju odnosa između svega stvorenog te prema tome ima bitnu poveznicu sa znanošću koja proučava odnose između organizama i sredine u kojoj žive, sa ekologijom.Vjerom se prihvaća da je Bog stvorio svemir, svijet i čovjeka ex nihilo – iz ničega. Kršćanin vjeruje da je Bog sloboda – ljubav - ništa ne zadržava za sebe, već je htio sve podijeliti s drugim te je svijet i čovjeka stvorio iz svoje ljubavi. Po toj ljubavi i čovjek je primio slobodu, slobodu odabira; čovjeku je darovan razum i a po razumu slobodna volja, da bira Boga /dobro, ili Zlo/grijeh. Iz te slobode proizlazi i čovjekova odgovornost za sve svoje čine. Da bi se čovjeka potaklo na razmišljanje o svojim djelima, na suočavanje sa svojom odgovornošću, potrebno mu je pružiti konkretnu vrstu odgoja, ne samo u vidu osvješćivanja o očuvanju okoliša, već u cilju upoznavanja čovjeka sa samim sobom, sa njegovim dostojanstvom i njegovom ulogom kao Božji suradnik. Svrha završnog rada je istražiti poveznice između ekološkog i kršćanskog odgoja.
Cilj ekološkog odgoja razumijevanje prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti te izgradnja stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi, u akciji, u življenju. Da bi se taj cilj postigao, potrebno je da načini rada budu primjereni i učinkoviti. Također dijete doživljava sebe kao cjelinu, njegova motivacija je intrizična te ono želi samo, vlastitim djelovanjem i čitavim svojim bićem doživjeti, istražiti i otkrit svijet, i prema tome Petrović-Sočo zaključuje da naglasak treba staviti na stjecanje izravnog iskustva, na ''iskustva iz prve ruke'', na samostalno i spontano otkrivanje svijeta koje počinje u prirodnoj znatiželji, nastavlja se u dječjim akcijama praćenim čuđenjem i završava poznatim AHA doživljajem. Na taj način potičemo intelektualnu kompetenciju djeteta. S obzirom da je dijete aktivan konstruktor svog znanja kojeg dopunjuje i korigira u socijalnoj interakciji s drugom djecom i odraslima, od odgoitelja se kao prenositelja znanja očekuje stvaranje primjerenog okoliša koji će izazivat dijete na promatranje, postavljanje hipoteza, ispitivanje, istraživanje, eksperimentiranje, rješavanje problema i socijalnu interakciju. Da bi razumjeli razloge zašto je kršćanski odgoj bitan za cjeloviti razvoj djeteta, potrebno je sagledati teološko-katehetsko ishodišta takvog odgoja. M. Montessori predškolsku dob kvalificira religiozno osjetljivim razdobljem. I za Hoblaja je dijete ćutilno biće koje je svoj odgoj, preko svojih osjetila, još započelo u kolijevci. Dijete je stvaralačko biće, sustvaratelj u odnosu na Boga.
U završnom radu je prikazan primjer rada s djecom pred košarom javorovih listova gdje se promatranjem, osluškivanjem djeluje na djetetova osjetila pomoću kojih dolazi do razvoja djetetove duhovnosti. Također, šarenilo lišća, njegov izgled, raznolikost omogućuje djetetu čuđenje i divljenje ta ga uz pomoć poticajnih pitanja odgojitelja može uputiti na Stvoritelja.
Temelj koncepcije ovog programa vjerskog jest tjelesno-duševno jedinstvo ljudske osobe. Prema tome kršćanski odgoj je koncipiran kao pomoć djetetu, kako bi ono vlastitim sposobnostima učilo uspješno živjeti u životu. -34). U identifikaciji sa stvarima i procesima izvan njegove osobnosti, dijete će iskusiti nešto od onoga što je već u njemu: rast i razvoj djeteta (čovjeka) može se usporediti sa sjemenkom suncokreta, njezinim mirovanjem u zemlji, klijanjem, probijanjem i rastom iznad površine zemlje, odrastanjem, pupanjem, listanjem, cvjetanjem, zrenjem, itd. Jer kao što smatra Hoblaj: ''svaki život se događa tako da ukazuje na nešto više od onoga što je na biokemijskoj razini.''
Graduate work was done at the Department of Natural Sciences in the subject Environmental education in the kindergarten. Mentor of graduate work was Irella Bogut, associate professor Ph.D. and sumentor Željko Popović, college professor, M.Sc. The paper contains 41 pages and consists of 11 chapters.

Christianity is its teaching-oriented understanding and regulating the relations between all of creation, and therefore has an important link with the science that studies the relationships between organisms and the environment in which they live, with ecology. Faith to accept that God created the universe, the world and man ex nihilo - out nothing. Christians believe that God is freedom - love - nothing keeps for himself, but wanted to share everything with the other and the world and created man out of his love. Through that love and the man received freedom, freedom of choice; man is given reason by reason of free will to choose God / good or evil / sin. From this freedom comes the man responsible for all their acts. To encourage men to reflect on their actions, to face your responsibilities, it needs to provide a specific type of education, not only in terms of raising awareness of environmental protection, but in order to get acquainted with the man himself, with his dignity and his role as coworker. The purpose of the final paper is to explore the links between ecology and Christian education.
The goal of environmental education, understanding of natural processes and their mutual dependencies and build attitudes and positive attitude towards the environment in practice, in action, in life. To achieve this goal, it is necessary modes are appropriate and effective. You child is experiencing yourself as a whole, his motivation is intrinsic, and it wants only own action and his whole being to experience, explore and discover the world, and therefore Petrovic-Sočo concludes that emphasis should be placed on the acquisition of direct experience, the 'experience of first-hand ', to independently and spontaneously discover the world beginning in natural curiosity, continues to be in the children's actions followed amazement and ends known AHA experience. In this way, we encourage intellectual competence of the child. Given that a child is active constructor of his knowledge which complements and corrected in social interaction with other children and adults, from kindergartner teach as a transmitter of knowledge is expected to create an appropriate environment that cause a child to observation, hypothesis, testing, research, experimentation, problem solving and social interaction. To understand the reasons why Christian education essential for the integral development of the child, it is necessary to examine theological and catechetical origin of such education. M. Montessori preschool qualifies religiously sensitive period. And Hoblaj child feeling being that his upbringing, through their senses, even started in the cradle. The child's creative being, co-creator with God.
The foundation of this program is religious is a physical-mental unity of the human person. Thus Christian education is designed to help the child, to what their own abilities learned to live successfully in life. -34). The identification with things and processes outside of his personality, the child will experience something of what is already in it's growth and development (man) can be compared with sunflower seeds, its rest in the country, germination, growth and punching above ground growing up, budding, leafing, flowering, ripening, etc.. For as deemed Hoblaj: 'every life is going on so that it points to something more than what is on the biochemical level.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education.
 
Suradnik Bogut, Irella
 
Datum 2014-09-30
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:111
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:813093
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess