Pojedinosti o zapisu

Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju
Retail space management
 
Autor Arapović, Ana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Trgovina i turizam.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Trade and Tourism.
upravljanje prostorom
maloprodajno poslovanje
suvremeni trendovi
space management
retail business
modern trends
 
Opis Predmet je završnog rada upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju. U radu se analiziraju suvremeni trendovi u upravljanju prostorom u maloprodajnom poslovanju. Upravljanje prostorom podrazumijeva povećanje funkcionalnosti prodajnog prostora te razmještaj proizvoda na police po odjelima ili kategorijama. Prostorom se upravlja u skladu s veliĉinom prodavaonice, asortimanom, ulazima i naĉinu kretanja kupaca po prodavaonici. Upravljanje prostorom dio je category managementa koji poslovni obuhvaća skup razliĉitih aktivnosti usklaĊenih s poslovnim planom, a sastoji se od osam koraka: definiranje kategorije, uloga kategorije, procjena kategorije, ciljevi, strategija, taktike kategorije, implementacija plana te ocjene kategorije.

Pod utjecajem procesa informatizacije, internacionalizacije i globalizacije maloprodavaĉi su poĉeli prodavati svoje proizvode u online trgovinama gdje se prodajni prostor mjeri u bitovima. Iako potencijalni potrošaĉ ne prolazi kroz klasiĉnu maloprodajnu prodavaonicu, internet treba shvatiti kao beskrajni prolaz u kojem je takoĊer potrebno upravljati prostorom. Upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom poslovanju izazov je za trgovce jer online trgovine zahtijevaju primjenu informatiĉkih znanja i jer treba obratiti paţnju na više aspekata u upravljanju prostora nego u klasiĉnim maloprodajnim prodavaonicama. Uĉinkovito upravljanje prostorom u suvremenom maloprodajnom prostoru znaĉi da će trgovac potaknuti potrošaĉe na planiranu i impulzivnu kupnju u njegovoj online trgovini i da će pratiti prodaju proizvoda te istodobno mijenjati i unapreĊivati prostor u svojoj online trgovini.
The subject of this paper is space management in the modern retail operations. The paper analyzes the contemporary trends in the space management in the retail business, specifically space management in the online stores. Space management means increasing the functionality of retail space and placement of products on shelves by departments or categories. The space is managed in accordance with the size of the store, assortment, entrances and way of movement of customers per store. Space management is part of the category management business, which encompasses a variety of activities coordinated with the business plan and consists of eight steps: defining the categories, the role categories, the assessment categories, goals, strategies, tactics categories, implementation of the plan and assessment categories.

Under the influence of the process of computerization, internationalization and globalization, retailers have begun to sell their products in online stores where retail space is measured in bits. Although the potential consumer is not going through a classic retail store, the internet should be seen as an endless passage in which it is also necessary to manage the space. Space management in the modern retail business is a challenge for retailers because online shops require application of IT knowledge and that it is necessary to pay attention to several aspects in the space management than in traditional retail stores. Effective space management in modern retail business means that the retailers encourage consumers to planned and impulsive purchase in their online stores, monitor the sale of products and that they at the same time change and improve the space in their online stores.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Vojvodić, Katija
 
Datum 2015-09-28
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:3
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:564323
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess