Pojedinosti o zapisu

Financijski izvještaji kao sastavnica investicijskog projekta . primjer Zračna luka Dubrovnik

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Financijski izvještaji kao sastavnica investicijskog projekta . primjer Zračna luka Dubrovnik
FINANCIAL STATEMENTS AS A MAIN COMPONENT OF THE INVESTMENT PROJECT - CASE STUDY: DUBROVNIK AIRPORT
 
Autor Vranjković, Luciana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Financije.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Finance.
investicijski projekt
financijski izvještaji
Zračna luka Dubrovnik
investment project
financial statements
Dubrovnik airport
 
Opis Završni rad „Financijski izvještaji kao sastavnica investicijskog projekta, Primjer Zraĉna luka Dubrovnik d.o.o.“ analizira poloţaj i vaţnost financijskih izvještaja u okviru investicijskog projekta. Financijski izvještaji po svojoj definiciji predstavljaju fer i istinit prikaz stanja i uspješnosti poslovanja poduzeća, te impliciraju financijske uĉinke već nastalih poslovnih dogaĊaja koji ispunjavaju preduvjete da budu ukljuĉeni u izvještaje. S druge strane, investicijski projekti predstavljaju prikaz oĉekivanja za buduće razdoblje, te prate većinu ulaganja na dugi rok koja se vrše s primarnim ciljem ostvarenja ekonomskih koristi. Kako bi se što uspješnije izvršilo projiciranje budućih dogaĊaja, neophodno je poznavanje prethodnog stanja i kretanja, pa se stoga financijski izvještaji nalaze u funkciji središnje sastavnice svakog investicijskog projekta. S ciljem ilustracije vaţnosti financijskih izvještaja dan je prikaz investicijskog projekta Zraĉne luke Dubrovnik koja je trenutno jedan od vodećih investitora u Dubrovaĉko-neretvanskoj ţupaniji. Na primjeru investicijskog projekta koji se odnosi na izgradnju Zgrade C, posljednje faze u postupku rekonstrukcije pristanišne zgrade, prikazana je vaţnost prošlih i planskih financijskih izvještaja i mogućnost njihove upotrebe kroz razliĉite financijske analize.
Beachelor thesis "The financial reports as a component of the investment project, an example of the Dubrovnik Airport Ltd" analyzes the position and the importance of the financial reports in the framework of the investment project. Financial reports, by definition, represent a fair and true view of the status and success of business enterprises, and to delineate the financial effects of the already created business events that meet the requirements to be included in the reports. On the other hand, investment projects represent the view of expectations for future periods, following most of the investment in the long term that are being carried out with the primary goal of achieving economic benefits. In order to successfully perform the projection of future events, it is necessary to have the knowledge of the previous situations and developments, and therefore the financial reports are one of the main componenets of every investment project. With the aim of illustrating the importance of the financial reports we use the example of the investment project in the Dubrovnik airport that is currently one of the leading investments in the Dubrovnik-Neretva County. On the example of the investment project which is related to the construction of the building C, the last phase in the process of reconstruction of the terminal building, is shown the importance of the past and planning of financial reports and the possibility of their use through a variety of financial analysis
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Lončar, Iris
 
Datum 2015-09-25
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:12
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:200943
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/