Pojedinosti o zapisu

"Ekonomski najpovoljnija ponuda"

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov "Ekonomski najpovoljnija ponuda"
"The most commercial advantageous tender"
 
Autor Mikulandra, Mihaela
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Financije.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Finance.
Zakon o javnoj nabavi
Direktiva 2014/24/EU
Direktiva 2014/25/EU
javna nabava
kriteriji za odabir ponude
kriterij najniže cijene
kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda
Law on Public Procurement
Directive 2014/24 / EC
Directive 2014/25 / EU
public procurement
selection criteria that way
criterion of the lowest price criterion most economically advantageous tender
 
Opis Zakon o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 ) uređuje postupke javne nabave svih vrijednosti u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, robi i uslugama, te uređuje postupke davanja koncesija za javne radove i postupke sklapanja ugovora o javnim radovima koje provode koncesionari koji nisu naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi.
Na temelju novih direktiva i to Direktive 2014/24 EU ( koja se odnosi na javne naručitelje ) i Direktive 2014/25/EU ( koja se odnosi na sektorske naručitelje ) Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014. god. u postupak javne nabave uvodi se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kao jedini kriterij ocjene i odabira ponude , a 18.4.2016. god. je rok državama članicama EU za implementaciju sadržaja novih direktiva u nacionalno zakonodavstvo.
Javna nabava važan je segment svakog gospodarstva, stoga naručitelji moraju osigurati ekonomične i učinkovite postupke javne nabave, te racionalno trošenje sredstava poreznih obveznika. Ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu ne sadržava obvezu da se rad, usluga ili roba povjere najjeftinijem ponuditelju, već za društvenu korist za nabavu većine predmeta primjereniji je postupak nabave na osnovi vrednovanja ponuda putem ekonomski najpovoljnije ponude.
Kriteriji za odabir ponude temelj su na kojem naručitelj bira ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene zahtjeve, a navedene kriterije naručitelj mora postaviti unaprijed i oni ne smiju ograničavati pošteno tržišno natjecanje.
U postupku javne nabave naručitelj se može opredijeliti za jedan od dva kriterija za odabir ponude, a to su kriterij najniže cijene i kriterij ekonomski najpovoljnije ponude ( ENP ).
Jedan od najvažnijih dijelova procesa javne nabave je ocjena ponuda. Odluka naručitelja o izboru kriterija za odabir ocjene ponuda je presudna za određivanje hoće li naručitelj u postupku javne nabave dobiti najbolje moguće od nabave, odnosno ono što najbolje odgovara postavljenim zahtjevima.
Odabrani kriterij za odabir ponuda rezultat je naručiteljeva analiziranja prednosti i očekivanih ograničenja pojedinog kriterija odabira ponuda, koje je potrebno optimizirati u odnosu na cilj javne nabave. Naručitelj mora odabrati onu ponudu koja u najvećoj mjeri zadovoljava postavljene kriterije kvalitete za primjerenu cijenu, tj. cilj mu je da bude efikasan, ekonomičan i efektivan, te da dobije najbolju vrijednost za novac uz garanciju tržišne utakmice sa svim pravilima i načelima koja reguliraju navedenu tržišnu utakmicu.
Law on Public Procurement (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) regulates public procurement procedures of all values in which contracting authorities and tenderers conclude public works, goods and services, and regulates the procedures for granting concessions for public work procedures and the conclusion of the public works carried out by concessionaires which are not contracting authorities within the meaning of the Public Procurement Act.
Based on the new directive and Directive 2014/24 of the EU (which refers to the contracting authorities) and Directive 2014/25 / EC (concerning the sectors) of the European Parliament and of the Council of 26.2.2014.
In the public procurement procedure introduces the criterion most economically advantageous tender as the sole criterion of evaluation and selection of offers and 18.4.2016. the deadline for EU to implement the content of the new directive into national law.
Public procurement is an important segment of any economy, therefore, contracting authorities have to provide cost-effective and efficient public procurement and rational spending of taxpayers' money. Economical use of funds for public procurement does not contain an obligation to work, services or goods entrusted to the cheapest bidder, but the social benefit for the acquisition of the majority of cases the appropriate procurement procedure on the basis of bid evaluation through most economically advantageous tender.
Selection criteria for the foundation on which the contracting authority chooses the offer that best meets the requirements and criteria listed entity must set up in advance and they do not restrict fair competition.
In the process of public procurement authorities may opt for one of the two criteria for the selection of offers, such as the lowest price criterion and the criterion most economically advantageous tender (ENP).
One of the most important parts of the public procurement process is the evaluation of bids. Client decision on the selection criteria for the selection of bid evaluation is crucial to determining whether a buyer in the procurement process to get the best possible of procurement, or whatever suits the requirements.
The selection criteria of the tender selection is the result of our clients' analysis of expected benefits and limitations of each of the selection criteria offer, which need to be optimized in relation to the objective of public procurement. The client must choose the offer that largely meets the quality criteria for an appropriate price. Its goal is to be efficient, economical and effective, and to obtain the best value for money with the guarantee of competition with all the rules and principles governing the said market match.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za stručne studije.
University of Dubrovnik. Department for Professional Studies.
 
Suradnik Batur, Tomislav
 
Datum 2015-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:28
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:960674
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/