Pojedinosti o zapisu

Elektroničko nasilje i društvene mreže

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Elektroničko nasilje i društvene mreže
Cyberbullying and social media
 
Autor Panžić, Ivana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Komunikologija.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Communicology.
elektroničko zlostavljanje
mladi
Internet
računalo
društvene mreže
Cyberbullying
young people
Internet
computer
social media
 
Opis Internet je svjetska komunikacijska mreža. To je javno dostupna, globalna, paketna, podatkovna mreža koja povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola. Društvena mreža je vrsta Internetskog servisa koji služi za međusobno povezivanje korisnika društvenih mreža. ISP (Internet service provider) tvrtke korisnicima pružaju usluge spajanja na Internet. U Hrvatskoj postoje komercijalne i akademske ISP tvrtke.
Postoji niz raznih vrsta društvenih mreža. Neke od najpopularnijih su chat sobe, forumi, blogovi i elektronička pošta. Najviše zlostavljanja preko Interneta ipak se odnosi na popularne mreže današnjice kao što su Facebook, Instagram i Youtube.
Elektroničko nasilje je svaka zlonamjerna i ponavljana uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se nekome nanijela šteta. Elektroničko nasilje uključuje poticanje grupne mržnje, napade na privatnost, uznemiravanje, uhođenje, vrijeđanje, nesavjestan pristup štetnim sadržajima, širenje nasilja i uvredljive komentare. Nasilnici žele osjećati kontrolu i moć nad drugima te im zbog toga nedostaje suosjećanja za žrtve. Nasilnici su vrlo često i sami bili žrtve fizičkog zlostavljanja i nasilništva. Žrtve nasilništva većinom su slabije od nasilnika. One su ekonomski, fizički, rastom ili spolom slabiji i zbog toga podložniji napadima. Uglavnom nemaju mogućnosti da pruže otpor. Najčešće su žrtve početnici na Internetu te ljudi koji su neiskusni u pitanjima mrežnog bontona. Nasilničko ponašanje može izazvati brojne posljedice kao što su usamljenost, depresivnost, tugu, uplašenost, nesigurnost, nisko samopouzdanje pa i bolest, što ostaje prisutno dalje kroz život. Internet je globalan i teško mu je nametnuti pravni okvir te su mnogi ljudi uvjereni da Internetom vlada potpuno bezakonje no to ipak nije istina.
Internet is a global communications network. It is a publicly accessible global packet data network that connects computers and computer networks using the protocol of the same name. A social network is a type of Internet service that is used to interconnect users of social networks. ISP (Internet service provider) company provides connection services to the Internet. In Croatia there are commercial and academic ISP companies.
There are a number of different types of social networks. Some of the most popular are chat rooms, forums, blogs and email. Most of abuse over the Internet still applies to today's popular network such as Facebook, Instagram and Youtube.
Cyberbullying is malicious and repeated use of information and communication technologies to inflict damage to someone. Cyberbullying involves encouraging group hatred, attacks on privacy, harassment, stalking, abuse, malpractice access to harmful content, spreading violence and offensive comments. Bullies want to feel control and power over others and they therefore lack of sympathy for the victims. Bullies are often themselves been victims of physical abuse and bullying. Victims of bullying are mostly weaker than bullies. They are economically or physically weaker, smaller by growth or weaker sex, and therefore vulnerable to attack, mostly not able to resist. The most common victims are beginners on the Internet and people who are inexperienced in matters of network etiquette. Bullying can cause numerous consequences such as loneliness, depression, sadness, fearfulness, insecurity, low self-esteem and even disease, which is retained on through life. Internet is global and it is difficult to impose a legal framework and many people are convinced that Internet is related with complete lawlessness but that is not true.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Tourism and Communication Sciences.
 
Suradnik Zekanović-Korona, Ljiljana
 
Datum 2016-06-20
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:203
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:434039
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess