Pojedinosti o zapisu

Upravljanje rizicima u međunarodnoj robnoj razmjeni

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Upravljanje rizicima u međunarodnoj robnoj razmjeni
Risk Management in International Commodity Trade
 
Autor Petani, Marija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
rizici
uzroci rizika
upravljanje rizicima
vanjska trgovina
rizici u međunarodnoj razmjeni
risks
causes of risk
risk management
foreign trade
the risks in foreign trade
 
Opis Rizici utječu na razna područja života i rada okoline, pa ih treba kontinuirano proučavati i
analizirati kako bi se osigurala što bolja zaštita i što veće smanjenje negativnih utjecaja
koje rizici mogu uzrokovati. Uzroci rizika mogu biti različiti, kao što su tržište, prirodne
nepogode, oružani sukobi, recesija, globalizacija, ljudi, financijski utjecaji i slični. Potreba
za upravljanjem rizicima postala je izrazito porasla u posljednjih nekoliko desetljeća.
Upravljanje rizicima jedna je od osam kategorija upravljanja projektom, a odnosi se na
proučavanje rizika kao ulaznih podataka za proces donošenja odluka. Upravljanje rizicima
je alat koji rukovodstvu pomaže predvidjeti izmijenjene okolnosti i reagirati na njih. Dakle,
rizici su sastavni dio svakog poslovanja, pa i projekta, pa ih je nemoguće zanemariti, iako
se u većini slučajeva s njima ne postupa organizirano. Poslovni rizici u vanjskoj trgovini su
mnogo izraženiji nego rizici u unutarnjoj trgovini, pa politika osiguranja od robnih i
financijskih rizika predstavlja sastavni dio poslovne politike poduzeća koja se bave
međunarodnom razmjenom. Provođenje vanjskotrgovinskog posla odvija se pod bitno
različitim okolnostima u odnosu na provođenje vanjskotrgovinskog posla na domaćem
tržištu. Prvenstveno, činjenica da roba odnosno predmet kupoprodaje u međunarodnoj
robnoj razmjeni napušta teritorij i carinsko područje zemlje prodavatelja da bi do krajnjeg
potrošača prešao jednu ili više zemalja čini razmjenu dosta složenom. Svako poduzeće
koje posluje u međunarodnom okruženju mora identificirati i procjenjivati visinu
potencijalnih rizika, kao i poduzimati mjere za njihovo otklanjanje ili ublažavanje njihovog
djelovanja, što se svodi na upravljanje rizicima. Drugim riječima, mora se analizirati što se
sve tijekom te robne razmjene može dogoditi, što će prouzrokovati takve događaje te kakve
su posljedice njihovog djelovanja. Ako se u tome uspije, može se primijeniti niz načina i
mjera za ublažavanje ili otklanjanje neželjenog djelovanja takvih događaja.
The risks are affecting various areas of life and work environment, so they should be
continuously studied and analyzed to ensure the best possible protection and minimizing
negative impacts that risks can cause. The causes of the risk can be different, such as the
market, natural disasters, armed conflicts, recession and globalization, human, financial
and other impacts. The need for risk management has become meaningly increased in
recent decades. Risk management is one of the eight categories of project management,
and refers to the study of risk as input data for decision-making. Risk management is a tool
that helps the management predict changes in circumstances and react to them. Thus, risks
are an integral part of every business, including the project, so they are impossible to
ignore, although in most cases they are not handled in an organized manner. Business risks
in foreign trade are much more expressed than risks in the domestic trade, so insurance
policy for merchandise and financial risks is an integral part of the business policy in
enterprises engaged in international exchange. Conducting foreign business is happening
under substantially different circumstances than the execution of the commercial business
in the domestic market. Firstly, the fact that goods or merchandise traded in foreign trade
leaves the territory and the customs zone of the seller country, to cross one or more
countries to get to the customer, makes exchange quite complex. Any company that does
business in the international environment must identify and assess the amount of the
potential risks, as well as take measures to eliminate them or reduce their activity, which
comes down to risk management. In other words, one must analyze what can happen
during said trade, what can cause such events and the consequences of their activity. If this
is achieved, number of ways and measures to mitigate or eliminate the unwanted effects of
such events can be applied.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za ekonomiju.
University of Zadar. Department of Economics.
 
Suradnik Lazibat, Tonći
Krajnović, Aleksandra
 
Datum 2016-06-17
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:219
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:671458
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess