Pojedinosti o zapisu

Sposobnosti i poteškoće predškolske djece u odnosu na njihov temperament

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Sposobnosti i poteškoće predškolske djece u odnosu na njihov temperament
The Temperament-Related Strengths and Difficulties of Preschool Children
 
Autor Slaviček, Maja
 
Tema INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline).
INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines).
sposobnosti i poteškoće
temperament djece
razvojna psihopatologija
pozitivna psihologija
strenghts and difficulties
child's temperament
developmental psychopathology
positive psychology
 
Opis Na djetetov promjenjiv rast i razvoj utječu karakteristike njegove ličnosti kao i njegove specifične sposobnosti i poteškoće. Njihov razvojni put obiljeţen je mnogim fizičkim i psihičkim promjenama koje ponekad predstavljaju izazov. Prema tome, središte ovog istraţivanja bilo je ispitati povezanost sposobnosti i poteškoća predškolske djece i njihovog temperamenta. Istraţivanje je provedeno na uzorku od 461 djece rane i predškolske dobi i procjene od ukupno 29 odgajatelja. Kao mjerni instrument upotrebljena su dva upitnika: Upitnik sposobnosti i poteškoća i EAS upitnik procjene temperamenta. Dobiveni rezultati pokazali su veće vrijednosti na sposobnostima (M=2,52 i SD=0,48) a manje na poteškoćama (M=1,39 i SD=0,43) i to najviše na socijabilnosti (M=4,03 i SD=0,65) i najmanje na emocionalnosti (M=2,40 i SD=1,03) kod djece predškolske dobi. S obzirom na spol, dječaci su procjenjivani kao hiperaktivniji i s problemima u ponašanju a djevojčice kao prosocijalne. Utvrdilo se da s porastom dobi opadaju poteškoće a rastu sposobnosti. Djeca koja su emocionalnija pokazuju značajno više poteškoća na svim dimenzijama. Sa porastom aktivnosti značajno opada prosocijalno ponašanje i emocionalni problemi, a rastu hiperaktivnost i problemi u ponašanju. Sa povećanom socijabilnosti raste prosocijalno ponašanje, a opadaju vrijednosti na dimenzijama poteškoćama.
On the child's changing growth and development affect the characteristics of his personality as well as his specific skills and difficulties. Their life path is marked by many physical and psychological changes that can sometimes be a challenge. Thus the center of this study was to examine the relationship between strengths and difficulty of preschool children and their temperament. The study was conducted on a sample of 461 children of early and preschool age and evaluation of a total 29 preschool teachers. As a measuring instrument two questionnaires were used: Strengths and difficulties Questionnaire and EAS temperament Survey. The results assessed higher total values on strengths subscale (M = 2.52, SD = 0.48) and less on the difficulties (M = 1.39, SD = 0.43), with the highest level on sociability (M = 4.03, SD = 0.65) and the lowest on emotionality (M = 2.40, SD = 1.03) in children of preschool age. With regard to gender, boys are assessed as more hyperactive and with conduct problems and girls as more pro-social. It was found that with increasing age levels of difficulties declined and strengths increased. More emotional children showed significantly more difficulties in all of the dimensions. With increasing activity prosocial behavior and emotional problems significantly decreased and the value on hyperactivity and behavior problems increases. With increased sociability increases pro-social behavior, and decreases the value on the difficulties subscale.
 
Izdavač Sveučilište u Rijeci. Učiteljski fakultet u Rijeci. Katedra za obrazovne znanosti.
University of Rijeka. Faculty of Teacher Education in Rijeka. Section for Educational Sciences.
 
Suradnik Tatalović Vorkapić, Sanja
 
Datum 2016-07-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repository.ufri.uniri.hr/islandora/object/ufri:10
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:029434
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/