Pojedinosti o zapisu

Praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje učenika u hrvatskom i finskom odgojno-obrazovnom sustavu

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje učenika u hrvatskom i finskom odgojno-obrazovnom sustavu
Monitoring, Evaluation and Assessment of Pupils in Croatian and Finnish Educational Systems
 
Autor Devčić, Josipa
 
Tema INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline).
INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines).
komparativni pristup
kurikul
praćenje
ocjenjivanje
vrednovanje
comparative approach
curriculum
monitoring
assessment
evaluation
 
Opis Načini i postupci praćenja, ocjenjivanja i vrednovanja učenika značajni su segmenti odgojno-obrazovnih sustava i predstavljaju odgovoran i osjetljiv zadatak kojeg obavlja učitelj.
U promišljanju o dokimološkim spoznajama izvan nacionalnih okvira relevantno je orijentirati se na finski odgojno-obrazovni sustav s obzirom da učenici iz Finske postižu visoke rezultate u PISA testiranjima.
Uz teorijski prikaz suvremenih dokimoloških spoznaja, dokimologije kao znanstvene discipline, kurikuluma, ključnih elemenata obrazovanja u Hrvatskoj i Finskoj, studijem dokumentacije učinjena je komparativna analiza kojom su prikazane sličnosti, razlike i posebnosti praćenja, ocjenjivanja i vrednovanja učenika u hrvatskom i finskom obrazovnom sustavu. Istraživanje je ukazalo na ključnu razliku kao polazište za daljnje usporedbe koje se ogleda u cilju i svrsi školovanja. Dok su u Finskoj glavni segmenti praćenje učenika: uočavanje njihovih pozitivnih karakteristika, rast učenika u humane i odgovorne osobe, poticanje samoocjenjivanja i samovrednovanja, u Hrvatskoj je naglasak i prioritet na stjecanju znanja, vještina, usvajanju pojmova te ocjenjivanju kao krajnjem ishodu.
Spoznaje do kojih se došlo predstavljaju temelj za osvještavanje i moguće uvođenje novih elemenata i pristupa u praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje.
Manners and methods of monitoring, assessment and evaluation of pupils are significant segments of educational system and they present responsible and particular task performed by a teacher.
When considering docimalogical conseption out of the national context, it is relevant to concentrate on the Finnish educational system since the Finnish pupils gain high results in PISA testing.
Theoretical review of contemporary docimological conception, docimology as a scientific branch, curriculum, key educational elements in Croatia and Finland and study of documents have been used to make a comparative analysis which shows similarities, differences and particularity of monitoring, assessment and evaluation of pupils in the Croatian and Finnish educational system. Researches have pointed out the aim and the purpose of education as the main difference which could be a starting point for futher comparison. In Finland the main segments of monitoring pupils are noticing their positive caratheristics turning them into humane and responsible people, supporting selfevaluation while in Croatia the main priority is getting knowledge and skills, learning facts and assessment as the final aim.
Insight that has been abtained presents the basis for consciousness and possible introducing new elements and approaches in monitoring, assessment and evaluation.
 
Izdavač Sveučilište u Rijeci. Učiteljski fakultet u Rijeci. Katedra za obrazovne znanosti.
University of Rijeka. Faculty of Teacher Education in Rijeka. Section for Educational Sciences.
 
Suradnik Pejić Papak, Petra
 
Datum 2016-07-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repository.ufri.uniri.hr/islandora/object/ufri:39
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:232502
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/