Pojedinosti o zapisu

HOLISTIČKO SAGLEDANJE MOGUĆNOSTI POZICIONIRANJA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU JUGOISTOČNE EUROPE - PRIMJER HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov HOLISTIČKO SAGLEDANJE MOGUĆNOSTI POZICIONIRANJA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU JUGOISTOČNE EUROPE - PRIMJER HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
HOLISTIC APPROACH TO THE POSSIBILITY OF POSITIONING A COMPANY ON THE SOUTH-EAST EUROPEAN MARKET - THE CASE OF HRVATSKA ELEKTROPIVREDA (THE CROATIAN ELECTRICITY COMPANY)
 
Autor Kulić, Slavko
Aralica, Zoran
Cvijanović, Vladimir
 
Tema liderstvo
atraktivnost prostora
korporacijsko upravljanje
Hrvatska elektroprivreda
jugoistočna Europa
leadership
spatial attractiveness
corporate governance
Hrvatska elektroprivreda
South-east Europe
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis U radu autori analiziraju čimbenike i procese ispunjenje kojih zahtjeva da se vodeće poduzeće u elektroenergetskoj djelatnosti Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) pozicionira u ulozi lidera na tržištu električne energije jugoistočne Europe. Iako se liderstvo kao osobina ponajprije povezuje uz sposobnost ljudskoga potencijala koji upravlja i nadzire poslovanje, liderstvo poduzeća u elektroenergetskoj djelatnosti u znatnoj je mjeri uvjetovano procesima i faktorima u okruženju poduzeća, a to uključuje analizu čimbenika i procesa na lokalnoj, sektorskoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Cilj je analize u radu odgovoriti na dva pitanja koja je u kontekstu elektroenergetske djelatnosti potrebno zajedno promatrati. Kako atraktivnost hrvatskoga prostora može pomoći u objašnjenju potencijala liderske pozicije HEP u jugoistočnoj Europi? Kakva je organizacija poduzeća potrebna da bi Hrvatska elektroprivreda postala vodeće poduzeće u elektroenergetskoj
djelatnosti u jugoistočnoj Europi? Autori u radu pokušavaju dokazati hipotezu da je liderska pozicija Hrvatske elektroprivrede na tržištu zapadnog Balkana rezultat atraktivnosti hrvatskoga prostora. Dodatno, liderska je pozicija uvjetovana i kvalitetom upravljačkoga kadra organiziranoga u sustav korporacijskog upravljanja.
U radu se vrednuju procesi približavanja Hrvatske Europskoj Uniji, zatim se analizira potreba za prevladavanjem poslijeratnih konfl ikata na području bivše države, uspoređuju su osnovni makroekonomski pokazatelji i vrijednosti vezane uz proizvodnju i potrošnju električne energije i pokazatelji stvaranja znanja. Navedene se vrijednosti Hrvatske uspoređuju sa zemljama u
okruženju. Osim toga, u radu se analiziraju korporacijska organizacija Hrvatske elektroprivrede i potreba za uvođenjem novih paradigmi u menadžmentu u tome poduzeću.
Hrvatski je geostrateški prostor u ovome trenutku dovoljno atraktivan
za prelijevanje pozitivnih, ponajprije ekonomskih učinaka na zemlje u bližoj okolici. Na razini poduzeća u elektroenergetskoj djelatnosti liderska pozicija može biti rezultat prihvaćanja nove paradigme upravljanja, tj. kvantnog menadžmenta koji omogućuje učinkovitije rješavanje postojećih problema HEP, ali i bolje poslovne perspektive na tržištu električne energije jugoistočne Europe.
The paper analyses factors and processes crucial to the positioning of the leading electricity company in Croatia (Hrvatska elektroprivreda) as a leader in South-East Europe.
Although leadership in the literature is primarily observed from the individual perspective and relates to the ability of a human resource to govern and supervise the business activities, leadership in the electricity market is conditioned by factors and processes from
the environment, i.e. factors and processes at sectoral, local, regional, national and global level.
The goal of the analysis in this paper is to answer two questions which in the context of the electricity market need to be seen as mutually connected. How can the attractiveness of the croatian market help explain the potential in the Croatian Electricity Company
(Hrvatska elektroprivreda) for the leadership position in South Eastern Europe? What type of the fi rm governance is required in Hrvatska elektroprivreda in order to reach a leading position in the electricity market?
The authors propose a hypothesis that the leadership position of Hrvatska elektroprivreda in the Western Balkans’ market is a result of the attractiveness of the Croatian market (location, region, space). In addition, the authors argue that the leadership position
is conditioned by the organization of the system of corporate governance. The paper evaluates the processes of Croatian accession into the EU, the necessity for overcoming post
war confl icts in the former country, basic economic indicators, the electricity production and electricity consumption values as well as the knowledge creation indicators.
Presently, the Croatian geo-strategic area is attractive enough in order to enable a spill-over of positive effects to neighbouring countries. In the electricity sector, at the company level, a leadership position can be a result of new governance paradigm acceptance,
i.e. quantum management that enables more effi cient handling of current problems of Hrvatska elektroprivreda and a better market perspective in the electricity markets of South-east Europe.
 
Datum 2007
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:23
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/14207
Ekonomski pregled
ISSN 1848-9494 (Online)
ISSN 0424-7558 (Print)
Volume 58
Issue 7-8
 
Jezik hrv
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb. Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore.
The Institute of Economics, Zagreb. The Department for Innovation, Business Economics and Business Sectors.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/