Pojedinosti o zapisu

RECEPCIJA KEYNESA U HRVATSKOJ

Ekonomski instutut, Zagreb

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov RECEPCIJA KEYNESA U HRVATSKOJ
RECEPTION OF KEYNES IN CROATIA
 
Autor Baletić, Zvonimir
 
Tema Keynes
teorija blagostanja
zaposlenost
kapital i kamate
novac
utjecaj na ekonomsku znanost u Hrvatskoj
Keynes
welfare theory
employment
capital and interest rates
money
infl uence on economic science in Croatia
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics.
 
Opis Djela Johna Maynarda Keynesa utjecala su na formiranje ekonomskih
stavova hrvatskih ekonomista veoma rano, prije nego što su njegova glavna teorijska djela bila napisana. Njegovi financijski radovi iz 1920-ih godina sa zanimanjem su praćeni u hrvatskim stručnim krugovima i u udžbeničkoj literaturi, a pohvalno se spominju 1929. To se zanimanje veoma pojačalo u tridesetim godima 20. stoljeća, osobito nakon objavljivanja njegove Opće teorije i pošto što je jedan broj hrvatskih ekonomista boravio u Cambridgeu. Osobito je bio popularan među mlađim ekonomistima, od kojih je najaktivniji
bio Milan Fišter, koji je studirao kod Keynesa i koji je za vrijeme rata
(1944.) priredio i izdao Keynesova izabrana djela u izdanju Matice hrvatske, ugledne nacionalne kulturne institucije, ali koje je tadašnji profašistički režim zabranio. Uspostavom komunističkoga režima nakon rata i uvođenjem obvezne marksističke ideologije, Keynes je stavljen na listu nepoželjnih ekonomskih pisaca, ali se taj kruti ideološki stav postupno raspada, pa Keynesa ponovno uvode u stručne i političke rasprave, osobito nakon beogradskog prijevoda Opće teorije (1956.), a do sredine 1960-ih godina postaje dio standardne referentne literature na nastavnim i istraživačkim institucijama.
The works of John Maynard Keynes had influenced very early the formation of economic views among Croatian economists, earlier than his major theoretical works were written. His financial studies from 1920s were debated with interest in professional circles, and in reference literature were recommended in 1929. This interest grew much stronger in 1930s, especially after the publication of his General
Theory and after a number of Croatian economists visited Cambridge. The most active among them was Milan Fišter, who studied under Keynes, and during the War (1944) edited Keynes′s selected works, published by Matica hrvatska, a leading national cultural institution. Unfortunately, the edition was banished and
destroyed by the pro-fascist regime. With the establishment of the communist regime after the war the obligatory marxist ideology was imposed, Keynes was put on a list of unwanted economic authors, but this hard ideological attitude gradually melted down, and Keynes was again introduced in professional and public debates, especially after the General Theory was published in Belgrade, and up
to mid-1960s Keynes had become a part of the standard reference literature at university and research institutions.
 
Datum 2008
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.eizg.hr/islandora/object/eizg:46
 
Izvor http://hrcak.srce.hr/25655
Ekonomski pregled
ISSN 1848-9494 (Online)
ISSN 0424-7558 (Print)
Volume 59
Issue 5-6
 
Jezik hrv
 
Relacija Ekonomski institut, Zagreb.
The Institute of Economics, Zagreb.
 
Prava info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/