Pojedinosti o zapisu

PLURALISTIČKE OBVEZE

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov PLURALISTIČKE OBVEZE
PLURALISTIC OBLIGATIONS
 
Autor Šlogar, Mateja
 
Tema obveze
djeljivost obveze
nedjeljivost obveze
solidarnost obveze.
obligations
separation of obligations
indivisibility of obligation
solidarity of obligation.
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pravo.
SOCIAL SCIENCES. Law.
 
Opis Cilj je ovog završnog rada je ukazati na pravila kojima se reguliraju obveze, konkretno obveze s više subjekata. Sukladno navedenom, na samom početku objasnit će se najvažniji termini vezani za opći pojam obveze i klasifikacije. Nadalje, se ulazi u srž klasifikacija obveza s više subjekata. Zatim se analizira svaka podjela obveza s više subjekata. Te se podjele klasificiraju kao djeljive, nedjeljive i solidarne obveze. One se detaljiziraju s obzirom na pojam, nastanak, podjelu, sadržaj, pravne posljedice, međusobne odnose subjekata te će isto biti potkrepljeno zakonodavnim okvirom i primjerom. Također će se analizirati instituti aktivne i pasivne strane u svim trima klasifikacijama. Na kraju se navodi primjer iz sudske
prakse.
The aim of this final paper is to point out the rules governing the obligations, specifically the obligations with several subjects. Accordingly, at the very beginning, the most important terms related to the general term obligations and classification will be explained. Furthermore is entering into the core of classification of obligations with more subjects. Next, each division of obligations with several subjects is analyzed. These divisions are classified as divisible, indivisible and solidarity obligations. They are detailed in terms of the concept, the creation, the division, the content, the legal consequences, the relationships between the subjects and it will be supported by the legislative framework and example. Also, active and passive institutes will be analyzed in all of the three classifications. In the end it cites the example of case law.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Suradnik Mlađenović, Jasmina
 
Datum 2018-05-25
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-06-12
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:917
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:964964
https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:917/datastream/PDF
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess