Vidi informacije o repozitoriju

Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilišta

https://repozitorij.libertas.hr
Vrsta OAI
 
URL sučelja OAI https://repozitorij.libertas.hr/oai

Pregledaj zapise