Pojedinosti o zapisu

Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina

E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Relacija http://eknjiznica.unipu.hr/85/
 
Naslov Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina
 
Autor Klarić, Sara
 
Opis Da bi koncepcija održivog razvoja nautičkog turizma funkcionirala, potrebno je izgraditi
održivi sustav suživota, komunikacije i poslovanja među svim aktivnim subjektima i činiteljima razvoja. Najvažniji poslovni subjekti nautičkog turizma svakako su marine, kod
kojih dugoročnost, konkurentnost i poslovna izvrsnost nisu jedine postavke na kojima se zasniva poslovanje, već u suvremenom poslovnom svijetu sve veći značaj poprima i
društveno odgovorno poslovanje (DOP). Ukupno se djelovanje marina stoga treba mjeriti temeljem njihova doprinosa ekonomskom napretku, ekološkoj kvaliteti i društvenom kapitalu. Naslov diplomskog rada jest “Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina”. Imajući na umu predmet istraživanja, determinirani su cilj i svrha rada. Naime, cilj rada je dati teorijski i praktični doprinos razumijevanju DOP-a marina, a svrha rada je utvrditi ulogu
DOP-a u postizanju konkurentnosti marina na nautičko-turističkom tržištu. Sukladno navedenom, u radu se želi dokazati hipoteza prema kojoj je društveno odgovorno poslovanje conditio sine qua non za sadašnju i buduću konkurentnost marine i nautičko-turističke destinacije u kojoj ona djeluje.
Diplomski je rad podijeljen na svega šest poglavlja, a nakon rada slijedi zaključak do kojeg se došlo proučavanjem cjelokupne literature, rezultata istraživačkog projekta i ukazanih prilika na nautičko-turističkom tržištu.
U prvom poglavlju pojmovno je odreden nautički turizam, ukratko su opisani činitelji razvoja nautičkog turizma, njegovi osnovni pojavni oblici i nautičke luke te su proučene njegova pojava i razvoj u svijetu i Europi.
Slijedi drugo poglavlje, u kojem su objašnjeni pojam, koncepcija i načela održivog razvoja turizma. Ta je koncepcija takoder primijenjena na nautički turizam tako što su analizirani njegovi potencijalni učinci i razvoj u prostoru, istražene su mjere i alati zaštite okoliša u nautičkom turizmu te je razraden model njegovog održivog razvoja. U trećem je poglavlju najprije proučeno razvrstavanje i kategorizacija luka nautičkog turizma Hrvatske, kao i njegov povijesni razvoj, a potom su opisana kvantitativna i kvalitativna obilježja te konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma, izvršena je njegova
SWOT analiza te je prostudiran njegov održivi razvoj.
Četvrto poglavlje usmjereno je na istraživanje DOP-a, i to proučavanjem njegovih raznih definicija i evolucije, analizom interne i eksterne dimenzije DOP-a, njegovih ključnih dionika te provedbenih sredstava i mehanizama, objašnjenjem poslovne opravdanosti DOP-a i razmatranjem njegove primjene u Republici Hrvatskoj, kao i u turističkim poduzećima.
Petom je poglavlju posvećena najveća pažnja. Naime, u njemu je najprije detaljno proučena marina kao najvažniji poslovni subjekt nautičkog turizma, odnosno dana je definicija marine, objašnjene su pojedine vrste marina te je opisana organizacija radnog procesa u marini. Nadalje su razradene faze istraživačkog projekta, kojim je utvrđena razina primjene dobrovoljnih društveno odgovornih praksi u hrvatskim marinama. Poseban je naglasak stavljen na analizu i interpretaciju rezultata istraživanja, a nakon toga je dan i kritički osvrt na provedeno istraživanje.
U šestom i posljednjem poglavlju utvrdeni su noviteti u promociji i primjeni DOP-a u hrvatskom gospodarstvu te su u konačnici dane preporuke za budući razvoj DOP-a u marinama Hrvatske.
Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje aktualno je područje istraživanja brojnih znanstvenika diljem svijeta. Sukladno tome, autorici su na raspolaganju bile brojne knjige te domaći i strani radovi, što je vidljivo iz popisa korištene literature. Nadalje je sastavljen popis
tablica, grafova i slika koje omogućuju lakše praćenje diplomskog rada i bolju preglednost sadržaja, a u priloge je uključen anketni upitnik koji je korišten pri provođenju istraživačkog projekta i abecedni popis marina koje su ispunivši upitnik sudjelovale u istraživanju. Pri izradi diplomskog rada u odgovarajućim su kombinacijama korištene sljedeće znanstvene metode: induktivno-deduktivna metoda, metoda analize, metoda dokazivanja, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, komparativna metoda, statistička metoda, povijesna metoda, metoda anketiranja, metoda promatranja i delfi metoda.
 
Datum 2011-07
 
Vrsta resursa Teza
NonPeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Jezik en
 
Prava
 
Identifikator http://eknjiznica.unipu.hr/85/1/2011_52.pdf
Klarić, Sara (2011) Društveno odgovorno poslovanje hrvatskih marina. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.