Pojedinosti o zapisu

Partnerstvo odgojitelja i roditelja u odgoju i poticanju razvoja djece

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Partnerstvo odgojitelja i roditelja u odgoju i poticanju razvoja djece
Partnership of ecucators and parents in education and encouraging development of children
 
Autor Čirko, Ramona
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja.
SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Early Childhood and Preschool Pedagogy.
odgoj
partnerstvo
odgojitelji
djeca
obitelj
parenting
partnership
educators
children
family
 
Opis Završni rad opisuje partnerstvo između roditelja, odgojitelja i djeteta. U radu su navedeni oblici partnerstva roditelja, odgojitelja i djeteta te partnerstvo obitelji i predškolske ustanove u kurikulumu predškolskog odgoja. Također, opisane su osobine odgojitelja, roditeljska procjena dječjeg razvoja, otkrivanje razvojnih problema, upute kako se izrađuje procjena i kakva su djeca kao partneri. Partnerstvo nam pomaže u povezivanju roditelja, odgojitelja i djeteta te kroz takve oblike upoznajemo jedni druge. Treba voditi računa o svakodnevnoj komunikaciji i davati informacije o djetetovu razvoju, potrebama i postignućima.
Struktura rada temelji se na devet dijelova: odgoj, obitelj, odgojni stilovi obitelji, partnerstvo odgojitelja i roditelja u odgoju i poticanju dječjeg razvoja, partnerstvo obitelji i predškolske ustanove u kurikulumu predškolskog odgoja, osobine odgojitelja, roditeljska procjena dječjeg razvoja i otkrivanja razvojnih problema, djeca kao partneri i metodički dio.
Partnerstvo zahtijeva otvorenost, povjerenje, toleranciju, a prije svega objektivnost i sposobnost razmjene informacija. Važnost u izgradnji uspješnih odnosa s drugima je pridavanje važnosti o onome što su rekli ili iskušali na bilo koji način. Zato je važno da roditelji i odgojitelji surađuju kako bi se izgradili uspješni odnosi. Od odgojitelja se očekuje da ima razvijene sposobnosti za izgradnju i unapređivanje kvalitetnih partnerskih odnosa s roditeljima.
Također, završni rad sadrži metodički pristup u kojem se navode tri primjera pripreme oblika partnerstva s roditeljima. Tim dijelom rada želi se prikazati partnerstvo kao pozitivan način suradnje u koji se uključuju roditelji, odgojitelji i djeca. Kroz taj metodički pristup izražava se kreativnost, razvija mašta te suradnja između roditelja, odgojitelja i djeteta.
Zaključci ovoga rada mogli bi doprinijeti boljoj komunikaciji u partnerstvu roditelja, odgojitelja i djeteta, kako za djetetovo dobro, tako i za uspješno partnerstvo.
This thesis describes the partnership between parents, teachers and children. In this paper are listed the forms of partnership between parents, educators and child and partnership between family and pre-schools in the curriculum of pre-school education. Also this paper lists educators qualities, parents assessments of children's development, detection of developmental problems, instructions how to make assessments and how kids are ready to cooperate. The structure of thesis is based on nine parts: parenting, family, educational styles family, a partnership of educartos and parents to encourage children's development, partnership between familiy and pre-schools in the curircuum of pre-schools education, educators qualities, , parents assessments of children's development, detection of developmental problems, instructions how to make assessments and how kids are ready to cooperate and methodical approach. Partnership helps in connecting parents, educators and children it helps them to get to know each other. Care about everyday communication should be taken and it should provide information on child development, needs and achievements.
Partnership requires openness, trust, tolerance and above all, impartiality and the ability to exchange information. The importance in building successful relationships with others is the awareness of the importance of what they have said or tried in any way. Therefore, it's necessary to invest a lot of effort, energy and patience by the parents and by educators to build successful relationships. From pre-school teachers it is expected to have developed the ability to build and improve quality of partnerships with parents.
This thesis contains methodical approach that sets three examples of preparation of partnerships with parents. That part aims to show the partnership as a positive way of cooperation which include parents, educators and children. Through this methodical approach is expressed creativity, development of imagination and development of co-operation between parents, educators and child. The conclusions of thesis could contribute to better communication between partnership of parents, educators and children for a successful partnership.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
 
Suradnik Tatković, Nevenka
Diković, Marina
 
Datum 2015-11-10
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:22
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:627265
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess