Pojedinosti o zapisu

S(ve)t' se kon'ča

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov S(ve)t' se kon'ča
S(ve)t' se kon'ča (The World Ends)
 
Autor Tot, Anita
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies.
S(vê)t' se kon'ča
hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo
Pariški kodeks
Pariška pjesmarica
jezična analiza
književna analiza
Otkrivenje
Alia cantio pulchra et vera
M. Marulić: Dobri Nauci
Umberto Eco: Ime Ruže
hereza
inkvizicija.
S(ve)t' se kon'ča (The World Ends)
Croatian medieval poetry
Paris Code
Pariška pjesmarica (Paris songbook)
linguistic analyses
literary analyses
Revelation
Alia cantio pulchra et vera
M. Marulić: Dobri nauci
Umberto Eco: The name of the Rose
heresy
the Inquisition.
 
Opis Tema je ovog diplomslog rada hrvatska srednjovjekovna pjesma S(vê)t' se kon'ča zapisana u
glagoljskom rukopisnom zborniku Code slave No. 11, poznatom kao Pariški kodeks, koji se čuva u
francuskoj nacionalnoj biblioteci u Parizu. U ovom radu predstavljeni su konstruktivni zaključci
objavljenih teza o nastanku i utjecajima na pjesmu, podržani jezičnom i književnom analizom pjesme.
Pjesma S(vê)t' se kon'ča zapisana je uglatom glagoljicom na srednjodalmatinskoj ikavskoj
čakavštini, pretežno u dvanaesterčkom stihu, sa deset strofa po četiri stiha i tri strofe po tri stiha s
jednolikom rimom. Zapis zadnjeg stiha vjerojatno je iskvaren. Pjesma pripada književnom žanru
prenja iako je većina autoriteta smatra satiričnom pjesmom. Nastala je u Zadru ili njegovoj bližoj
okolici u prvoj trećini XIV. stoljeća. Autor je vjerojatno franjevac trećoredac iz reformističkog kruga
utjecan heretičkim učenjem joakimizmom. Mediolatinitet, Otkrivenje i dualističke hereze imali su
snažan utjecaj na pjesmu.
Pjesma S(vê)t' se kon'ča ističe se svojim sadržajem i formom, ona zauzima posebno mjesto u
hrvatskoj srednjovjekovnoj poeziji i imala je dugotrajan utjecaj na hrvatsko pjesništvo.
The topic of this graduate thesis is Croatian medieval poem S(ve)t' se kon'ča (The World
Ends), written in Glagolithic manuscript Code slave No.11, also known as Pariški kodeks (The Paris
Code) treasured in the French national library in Paris. This thesis presents constructive deductions of
published theses on origin and influence of the poem, supported by linguistic and literary analyses of
the song.
The poem S(ve)t' se kon'ča is written in angular form of the Glagolitic script and in middle
Dalmatian ikavian-chakavian dialect, mostly in dodecasyllabic verses with ten stanzas of four verses
and three stanzas of three verses having single rhyme. The transcript of the last verse is probably
altered. The poem belongs to a literary genre of dispute even though the majority of authorities
consider it a satirical poem. It originated in Zadar or its vicinity in the first third of the 14th century.
An author was probably the Franciscan Tertiary from the reformist circle affected by heretical
Joachimite teachings. The medieval Latin literature, Revelation and dualistic heresy had a strong
infulence on the poem.
The poem, which is distinguished by its content and form, has a special place in Croatian
medieval poetry and it had a long lasting influence on Croatian poetry.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i slavistiku. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.
University of Zadar. Department of Croatian and Slavic Studies. Division of Croatian Language and Literature.
 
Suradnik Sambunjak, Slavomir
 
Datum 2016-03-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:111
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:252917
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess