Pojedinosti o zapisu

Mogućnost integracije djece s ADHD-om u predškolske ustanove

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Mogućnost integracije djece s ADHD-om u predškolske ustanove
 
Autor Vrkić, Lucija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti. Poremećaji u ponašanju.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences. Behavioral Disorders.
poremećaji u ponašanju
poremećaj hiperaktivnosti i smanjene pozornosti
dijagnostičke teorije
metode liječenja
integracija u predškolske ustanove
behavioural disorders
attention deficit hyperactivity disorder
diagnostic methods
methods of treatments
integration in preschool
 
Opis Problem djece s manjkom pažnje i hiperaktivnosti sve je prisutniji u svakodnevnom životu te
predstavlja težak zadatak roditeljima, odgojiteljima i učiteljima. Iako se takva djeca definiraju
kao zločesta, nemirna i loša, što nikako ne mora biti točno, a uzrok ponašanju može biti upravo
utjecaj okoline, odnosno zahtjevi okoline koji postaju sve veći. Zato je iznimno važno
razmatranje poremećaja kako bi odgojitelji, učitelji i roditelji mogli pravilno postupati s takvim
osobama, usmjeravati ih i izvlačiti najbolje. Stoga je cilj ovog završnog rada prikazati
odrednice deficita pažnje i poremećaja hiperaktivnosti, kao poremećaja ponašanja, za koje neki
autori smatraju da i nije poremećaj, jer ljudi koji imaju ADHD često su iznimno inteligentni i
maštoviti. Slijedi i prikaz povijesnog pregleda saznanja o ADHD-u, uzrocima i simptomima,
problemima koje donosi te mogućnostima integracije u predškolske ustanove. Tako je svrha
rada naglasiti važnost utjecaja okoline u kojoj se dijete nalazi, jer ljudi koji okružuju dijete
imaju značajnu ulogu u njegovoj integraciji u društvene ustanove, a samim time trebaju izvlačiti
najbolje i usmjeravati na postizanje uspjeha, kroz razvijanje talenata. Informacijska osnova
rada su sekundarni podaci, a literatura je navedena na kraju rada. Metodologija se sastoji u
korištenju kvalitativnih metoda analize, sinteze i usporedbe
Children’s behavioral problem with attention deficit and hyperactivity (ADHD) is becoming
more and more present in everyday life and presents a difficult task to parents, educators and
teachers. Although these children are defined as naughty, restless and bad, those tags are not
usually true. However, the cause of that behavior can be precisely the impact of the
environment, and environmental requirements which are becoming increasingly larger. It is,
therefore, extremely important for educators, teachers and parents to consider the disorder and
on that way be able to properly deal with such children, directing them and bring out the best of
them. Therefore, the main purpose of this paper is to present the final determinants of attention
deficit and hyperactivity disorder, as well as behavioral disorder for which some authors claim
that this disorder does not actually exist, especially because people with ADHD are often
extremely intelligent and imaginative. Below there is a historical review of knowledge about
ADHD, its causes and symptoms, problems and opportunities brought by the children’s
integration in preschool. Thus, the purpose of the study emphasize the importance of the
environment in which child is, because the people who surround the child have a significant
role in its integration of social institutions, and thus should bring out the best and focus on
achieving success through developing talents. Information base of paper are secondary data
and literature which is listed at the end of work. The methodology consist the usage of
qualitative methods of analysis, synthesis and comparison.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education.
 
Suradnik Ivanović, Josip
 
Datum 2014-09-11
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:100
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:191851
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess