Pojedinosti o zapisu

Jezične igre u nastavi gramatike hrvatskoga jezika

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Jezične igre u nastavi gramatike hrvatskoga jezika
 
Autor Ibriks, Dina
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Interdisciplinarne humanističke znanosti. Metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti.
HUMANISTIC SCIENCES. Interdisciplinary Humanistic Studies. Teaching Methods in the Humanistic Sciences.
jezik
gramatika
udžbenik jezika i jezičnoga izražavanja
vrste pitanja/zadataka
language
grammar
language text-book
category of questions/tasks
 
Opis Svrha učenja hrvatskoga jezika trebala bi se odnositi na razvoj izražajnih komunikacijskih sposobnosti. Temelj jezične nastave normativna je gramatika. Polaskom u školu kod djeteta nije razvijeno apstraktno i logičko mišljenje potrebno za razumijevanje lingvističkih suodnosa i zakonitosti. Nastava temeljena na učenju i poučavanju gramatike sastojala se od niza pravila koje je dijete učilo napamet bez mogućnosti njihove primjene u konkretnim govornim i pisanim situacijama. Učenike se osposobilo za jezičnu reprodukciju, a ne za uspješnu funkcionalnu komunikaciju. Komunikacijsko – funkcionalnim pristupom nastavi hrvatskoga jezika naglasak se premješta s lingvističke na komunikacijsku osposobljenost koja učeniku omogućuje svrhovitu primjenu jezičnoga znanja u svakodnevnom sporazumijevanju. Osnovni oblik nastavne djelatnosti zasnovane na komunikacijsko – funkcionalnom pristupu učenju je didaktička igra. Svaka komunikacijska situacija, kao i igra, osmišljene su u skladu s osnovnim didaktičkim načelima primjerenosti, zanimljivosti, životnosti, postupnosti i sustavnosti. Udžbenik postaje posrednik u prenošenju znanja i izvor novih znanja. Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu utvrđen je Pravilnik u kojemu je određeno da nastavni predmeti u osnovnoj školi imaju udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo. Udžbenici i radne bilježnice trebali bi imati različite zadatke za djecu različitih sposobnosti. U literaturi postoje različite podjele vrsta pitanja i zadataka. Za potrebe diplomskoga rada posebno je izdvojena podjela autorice Jadranke Nemeth – Jajić (2007). Analizirano je devet udžbeničkih kompleta s naglaskom na sadržaje jezika i jezičnoga izražavanja s ciljem ispitivanja zastupljenosti vrsta pitanja i zadataka preoblikovanih igrom. Istraživanje je provedeno prebrojavanjem broja pitanja i zadataka.
The purpose of learning Croatian language should refes to development of communication skills. The foundation of linguistic education is grammar. When child is begining his formal education he does not have developed his abstract and logic oppinion that is necessary for understanding linguistic rules. Language teaching based on learning grammar consisted of rules that child should learn by heart without applying it in speaking and writting. The students were qualified for linguistic reproduction but not for successful communication. By using functional communication approach in language teaching emphasis is on using linguistic knowledge in everyday communication. The main form of functional communication approach is a didactic game. Every didactic game is conforming basic didactic rules. The text-book becomes agent in passing the knowledge. There is a Regulation that say that each subject in primary school should have text-book and additional teaching material. The text-books and workbooks should have different tasks for children with different abilities. There are different kinds of questions and tasks. In this master`s thesis I have specialy researched division of one author; Jadranka Nemeth-Jajić (2007). I have analyzed nine text-books and workbooks by counting questions and tasks.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Odsjek za filologiju.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education. Department of Philology.
 
Suradnik Bakota, Lidija
 
Datum 2015
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:29
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:341600
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess