Pojedinosti o zapisu

Tehnologijski marketing u prometnom sustavu na primjerima svjetskih i europskih tvrtki

Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Tehnologijski marketing u prometnom sustavu na primjerima svjetskih i europskih tvrtki
Technology marketing in the traffic system in such world and European companies
 
Autor Stjepanović, Petar
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Poštansko-telekomunikacijski promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Postal and Telecommunications Traffic.
tehnologijski marketing
prometni sustav
informacijsko komunikacijski promet
prometne tvrtke
anketno istraživanje
technology marketing
transport and traffic system
information and communication traffic
transport and traffic companies
survey
 
Opis Tehnologijski marketing u prometnom sustavu ima za cilj i svrhu pružiti korisniku, nekom određenom subjektu (tvrtki), određeni proizvod i/ili uslugu, koristeći pritom visoku tehnologiju informacijskog i komunikacijskog prometa, te na taj naćin upotpunjujući proces ponude i potražnje na današnjem, suvremenom tržištu. Rezultati, kao sastavni dio diplomskoga rada, anketnog upitnika na primjerima tvrtki Republike Hrvatske, Europe i svijeta, dali su pozitivne i učinkovite odgovore, odnosno rješenja, što znači, kako i u kojoj mjeri pojedine tvrtke posluju na ponuđenome tržištu, te koje dijelove vlastitog, suradničkog i drugog poslovanja trebaju mijenjati, tj. koji segmenti, kao npr. područje korištenja visoko tehnologijskog marketinga, odnos prema zaposlenicima, te očuvanje okoliša i održivi razvoj, su primorani poboljšati ili unaprijediti, kako bi bili jednostavnije i brže dostupni i prihvatljivi postojećim, pa naravno i potencijalnim korisnicima.
Technology marketing in the transport system with the aim and the purpose to provide, to a certain entity (company), a specific product and/or service, using high-tech information and communication traffic, and thus completes the process of supply and demand on today, the modern market. Results, as an integral part of graduate work, the questionnaire on examples of the Croatian companies, Europe and the world, given the positive and effective responses and solutions, which means, how and to what extent the individual companies operating in the offeree market, and which parts of their own, collaborative and other operations should be changed, i.e. the segments, such as area of using high technology marketing, relationship with employees, and the preservation of the environment and sustainable development, are forced to improve or enhance, in order to be easily and quickly accessible and acceptable to existing, but of course potential users.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet prometnih znanosti. Samostalne katedre. Katedra za pravo i ekonomiku prometa.
University of Zagreb. Faculty of Transport and Traffic Sciences. Independent chairs. Chair of Transport Law and economics.
 
Suradnik Jurčević, Marinko
 
Datum 2015-07-07
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:283
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:651253
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess