Pojedinosti o zapisu

Revizija : pojam, načela i metode revizije financijskih izvještaja

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Revizija : pojam, načela i metode revizije financijskih izvještaja
Revision : concept, principles and methods of auditing financial statements
 
Autor Šimunović, Iva
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Financije.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Finance.
revizija
načela
metode
audit
principles
method
 
Opis Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viđenje. Suvremena definicija revizije je da je to kompleksna aktivnost ispitivanja i ocjenjivanja financijskih izvještaja te svih podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, a predstavlja neovisno istraživanje određene aktivnosti.
Ona se u samim počecima obavljala na neobičan način tako što je revizor slušao usmeni izvještaj revidiranog subjekta te je on svoj izvještaj, ponovno usmeno, iznosio korisniku (što je danas nezamislivo). Javlja se oko 4000. godine prije Krista u Babilonu, a poslije u Egiptu i Grčkoj. U Hrvatskoj je revizija bila poprilično nerazvijena sve do 1935. godine, što se može pripisati agrarnom načinu gospodarstva.
Osnovni cilj provođenja revizije je zaštita interesa vlasnika kapitala, kreditora, potencijalnih investitora, zaposlenika, dobavljača, kupaca i ostalih. Treba znati da revizor ne izražava mišljenje o pojedinačnim računima ili bilješkama, već samo o njihovom sveukupnom prikazu. Prilikom provođenja revizije bitno je voditi računa o temeljnim načelima revizije, a to su: načelo zakonitosti, načelo profesionalne etike, načelo nezavisnosti, načelo stručnosti i kompetentnosti, načelo odgovornosti, načelo dokumentiranosti i načelo korektnog izvješćivanja.
Svaka disciplina, pa tako i revizija, ima određene metode kojima se služi u svojima ispitivanjima i istraživanjima, a to su: opće metode, analitički postupci i specijalne metode (metode intenziteta ispitivanja, metode smjera ispitivanja, metode opsega i kontinuiteta ispitivanja te metode načina ispitivanja).
Za učinkovito i uspješno vođenje nekog posla potrebno je detaljno isplanirati cijeli poslovni proces i njegove faze. Revizija se smatra vrlo važnom pretpostavkom poduzetništva.
Audit comes from the Latin word revidere, which means re-viewing or re-vision. Modern definition of audit is: a complex activity of investigation and assessment of the financial statements and all methods and data applied in preparing the financial statements, which represents independent research of specific activities.

In the beginning, audit was performed in an unusual way whereby the auditor listened to an oral report of the audited entity and reported back orally, too (which is unthinkable today). Audit appeared around 4000 BC in Babylon, and later in Egypt and Greece. In Croatia, audit was undeveloped until 1935, which could be attributed to the agrarian type of economy prevailing in Croatia at the time.

The main goal of auditing is to protect the interests of shareholders, creditors, potential investors, employees, suppliers, customers and others. It should be known that the auditor does not express his/her opinion of individual accounts or notes, rather of their overall display. In conducting an audit, it is important to bear in mind the fundamental principles of auditing, namely: the principle of legality, the principle of professional ethics, the principle of independence, the principle of expertise and competence, the principle of responsibility, the principle of documentation, and the principle of fair reporting.

Each discipline, including auditing, has certain methods used in its studies and research, which are: general methods, analytical procedures, and special methods (intensity tests, directional tests, range and continuity tests and conducting the test).

For effective and successful running of a business, it is necessary to have a detailed plan of the entire business process and its phases. Audit is considered a very important assumption of entrepreneurship.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za stručne studije.
University of Dubrovnik. Department for Professional Studies.
 
Suradnik Ljubić, Dara
 
Datum 2015-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:29
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:886233
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/