Pojedinosti o zapisu

Utjecaj faktora starosti na razvoj strukture poduzeća

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Utjecaj faktora starosti na razvoj strukture poduzeća
The Company Age Impact to Organizational Development
 
Autor Kralj, Jelena
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
organizacijska struktura poduzeća
životni ciklus poduzeća
starost poduzeća
organizacijski rast
opstanak poduzeća
organizational structure
organizational life cycle
company age
organizational growth
organizational survival
 
Opis Implementacija početne organizacijske strukture samo je prvi korak pred brojim izazovima koji predstoju organizaciji koja stremi rastu i razvoju. Rastom i starenjem, uznapredovalo poslovanje zahtjeva modifikacije organizacijske strukture. Tradicionalne organizacijske strukture imaju visok stupanj formalizacije, te ograničavaju autonomiju zaposlenih, što utječe na opću tržišnu uspješnost. U suvremenom globaliziranom informacijskom dobu, poduzeća sve više shvaćaju važnost organizacijske strukture koja će biti prikladna njihovoj viziji, misiji i ciljevima, te pribjegavaju implementaciji modernih organizacijskih struktura. One ne eliminiraju klasične strukture, već im ugrađuju organske elemente. Organizacije baš kao i živi organizmi, u svom razvoju prolaze kroz životni ciklus. Brojni autori su nastojali doprinijeti teorijskim modelima životnog ciklusa, gdje svaku fazu prati određena problematika, a to područje je izuzetno podložno kritikama. Starenjem poduzeće postaje inertno i nefleksibilno, čime ugrožava svoj opstanak. Rezultati istraživanja pokazuju da starenjem organizacija može opstati ako je spremna na promjene, djeluje inventivno i sukladno potrebama suvremenog tržišta, redovno preispituje organizacijsku strukturu kao skelet svog poslovanja, i najvažnije, promptno reagira na organizacijske promjene na način da izgradi sposobnost pretvorbe slabosti u snage, a prijetnji u prilike.
Implementation of the initial organizational structure is only the first step through numerous challenges for an organization that strives to growth and develop. While growing and aging, improved business requires modification of organizational structure. Traditional organizational structures have a high degree of formalization, and limited employee autonomy, which affects the overall market performance. In the global information age, companies increasingly realize the importance of the organizational structure that will be suitable to their vision, mission and objectives, and due to that, they implement modern organizational structures. These structures don`t eliminate traditional ones. Instead, they incorporate organic elements in them. Just like living organisms, organizations in their development go through a life cycle. Many authors have tried to contribute to the theoretical models of the life cycle, where each stage has its specific problems, and this area is extremely susceptible to criticism. Aging company becomes inert and inflexible, which threatens its survival. The research results show that aging organization can survive if it is willing to change, is inventive and works in accordance with the needs of the modern market, if it regularly reviews the organizational structure as a skeleton of its business, and most importantly, if it promptly responds to organizational changes in the way that creates the capability of converting weaknesses into strengths, and threats into opportunities.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za ekonomiju.
University of Zadar. Department of Economics.
 
Suradnik Belak, Stipe
 
Datum 2016-06-27
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:226
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:757616
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess