Pojedinosti o zapisu

Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika u kontekstu otočke sredine: primjer otoka Visa

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Procjena rizičnih i zaštitnih čimbenika u kontekstu otočke sredine: primjer otoka Visa
Assessment of risk and protective factors in island community: example of Island Vis
 
Autor Glavinić, Marina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
rizični čimbenici
zaštitni čimbenici
otok Vis
prevencija problema u ponašanju
risk factors
protective factors
the island of Vis
prevention of behavioral problems
 
Opis Razvoj i socijalizacija djece i mladih određena je nizom različitih rizičnih i zaštitnih
čimbenika koji djeluju kroz mnoge segmente njihova osobnog i društvenog djelovanja.
Rizični čimbenici su oni koji povećavaju mogućnost pojave problema u ponašanju, dok
zaštitni smanjuju rizik da ti problemi nastanu ili ih ublažuju. Rizični i zaštitni čimbenici
nemaju jednak utjecaj na svakog pojedinca te su u ovom radu promatrani u kontekstu otočke
sredine, specifičnije, otoka Visa.
Cilj ovog istraživanja je stjecanje uvida u samoprocjenu rizičnih i zaštitnih čimbenika djece i
mladih otoka Visa u svrhu procjene potreba djece i mladih kao temelja za planiranje i
provođenje preventivnih aktivnosti. Istraživanje obuhvaća ukupno 110 sudionika, djece i
mladih otoka Visa od kojih je 35 učenika osnovne škole (51.4% dječaka, 48.6% djevojčica) i
75 učenika srednje škole (49.3% dječaka, 50.7% djevojčica). Rezultati istraživanja su
pokazali kako su rizični čimbenici vezani uz školsko okruženje: učenici koji ponavljaju
razred, niska procjena zanimljivosti sadržaja koji se uče na nastavi, manjak slobodnih
aktivnosti i neinformiranost roditelja o uspjesima i pozitivnim ponašanjima djece u školi, dok
zaštitne čimbenike čine akademski uspjeh, mali broj izostanaka s nastave, povezanost s
učiteljima i učitelji koji primjećuju prosocijalna ponašanja. Najveći rizični čimbenik u
zajednici je visoka dostupnosti sredstava ovisnosti, posebno alkohola te niska percepcija
štetnosti konzumacije alkohola od strane zajednice. Kao zaštitni čimbenik izražena je prosocijalna usmjerenost i samopoštovanje te važnost mišljenja roditelja o njihovim
odlukama, a kao rizični čimbenik se izdvaja slabiji rezultat na skali samoprocjene
samopouzdanja i važnost mišljenja vršnjaka o njihovim odlukama kao potencijalan rizik od
vršnjačkog pritiska.
The development and socialization of children and young people is determined by a number
of different risk and protective factors that act through many segments of their personal and
social action. Risk factors are those that increase the likelihood of behavioral problems, while
protective reduce the risk that these problems occur or alleviate them. Risk and protective
factors do not have the same impact on every individual and in this paper they are observed in
the context of the island's community, specifically on the island Vis.
The aim of this research is to gain insight into the self-assessment of risk and protective
factors of children and young people of the island of Vis in order to assess the needs of
children and young people as a basis for planning and implementation of prevention
interventions. The survey covers a total of 110 participants, children and young people of the
island of Vis, of which 35 primary school students (51.4% boys, 48.6% girls) and 75 high
school students (49.3% boys, 50.7% girls). The results showed that the risk factors are
associated with the school environment: students repeating a grade, low estimate of
interesting content that is taught in the school, lack of leisure activities and uninformed
parents about the successes and the positive behavior of children in school, while protective
factors are made of academic success, high attendance in school, connection with teachers and
teachers who notice prosocial behavior. The greatest risk factor in the community is the high
availability of addictive substances, particularly alcohol and low perception of alcohol
harmfulness in the community. Prosocial orientation and self-esteem and the importance of
parents' opinions about their decisions is expressed as a protective factor, and as a risk factor
lower scores on a scale self-confidence and the importance of thinking of peers on their
decisions as a potential risk of peer pressure.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
 
Suradnik Kranželić, Valentina
Ferić, Martina
 
Datum 2016-06-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:31
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:893507
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess